Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 258-МИ/30.04.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 258-МИ
София, 30.04.2014

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за частичните изборите за кметове насрочени за 8 юни 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинските избирателни комисии (ОИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии за частичните избори за кметове, насрочени за 8 юни 2014 г.,  не по-късно от 25 дни преди изборния ден -13 май 2014 г., и съставите на ПСИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден - 28 май 2014 г., и утвърждават списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на съответното кметство ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция.

 

Консултации при кметовете

3. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 3 май 2014 г., при кметовете на общини се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 18 дни преди изборния ден - 20 май 2014 г.

4. Консултациите са публични.

5. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на съответната общинската администрация.

6. В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на частичния избор.

Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на частичния избор и които са участвали в изборите за 42-Народно събрание - датата на публикуване на съответния указ на Президента, а именно: партия ГЕРБ, коалиция Коалиция за България, партия Движение за права и свободи (ДПС) и партия Атака.

а) партия „ГЕРБ" е с парламентарна група от 94 народни представители.

б) Коалиция за България е с парламентарна група от 83 народни представители;

в) партия „ДПС" е с парламентарна група от 36 народни представители и

г) партия „Атака" е с парламентарна група от 23 народни представители.

Общият брой на депутатите, обхванати от парламентарни групи е 236.

7. В консултациите участват още и партия НДСВ и коалиция „Синята коалиция", които не са парламентарно представени, но с техните листи имат избрани представители (членове) на Европейския парламент от Република България.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на обнародване на Указа на Президента за насрочване на съответния частичен избор; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

9. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите лица в консултациите.

10. Протоколът се подписва от участвалите в консултациите лица.

11. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът се подписва с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверено от участвалото/ите в консултациите лице/а, съответно копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 42-то НС през 2013 г., съответно за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г.;

- пълномощните от лицето/а, представляващо/и партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

 

Състави на СИК

12. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 - за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

13. При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите, представени в РИК - партия „ГЕРБ", коалиция „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи" и партия „Атака", а именно:

39,83% за партия „ГЕРБ";

35,17% за коалиция „Коалиция за България";

15,25% за партия „Движение за права и свободи;

9,75% за партия „Атака".

14. Партиите и коалициите, които имат избрани с тяхната листа членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени  имат право на не повече от по 2% от членовете на СИК на територията на съответната община.

15. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по методика, която е приложение към настоящото решение.

16. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

17. За членове на СИК се назначават български граждани или граждани на друга държава, член на Европейския съюз (които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на България), които могат да гласуват съгласно разпоредбата на чл. 350 от ИК и владеят български език.

 

Несъвместимости с качеството член на СИК

18. Членовете на СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

19. Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати за членове на Европейския парламент, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

20. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията неин член.

21. В случай че парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, са направили  предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, условията и редът за който се определят с отделно решение на ЦИК.

 

Изпращане на предложенията в ОИК

22. Когато партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на ОИК:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 42-ро Народно събрание през 2013 г. или в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г.;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола/ите от консултациите и приложените към тях възражения; особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите.

23. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща незабавно на ОИК, но не по-късно от 27 дни преди изборния ден - 11 май 2014 г., документите по т. 22, букви „в" - „з" включително.

24. Общинската избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 22 или т. 23, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 13 май 2014 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 22;

бб) ако кметът не е направил предложение - въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола;

б) когато не е постигнато съгласие - въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 16 и т. 15 от Методиката, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 13 май 2014 г.

25. Когато ОИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не е назначила СИК до 13 май 2014 г., тя изпраща незабавно в ЦИК, но не по-късно от 13 май 2014 г. цялата документация в ЦИК, която назначава съставите на СИК.

26. Общинската избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяка отделна община на територията на района. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.

27. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците по резервните членове.

28. Решението на ОИК по т. 24 подлежи на обжалване пред ЦИК, а решението на ЦИК по т. 25 подлежи на обжалване пред ВАС.

 

Приложение: Методика

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.05.2014 в 01:12 часа

Всички решения