Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 264-МИ/30.04.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 264-МИ
София, 30.04.2014

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ и т. 36, чл. 416, ал. 2 и чл. 418 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия извършва проверка на списъците с подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за частични избори за кмет.

2. Общинската избирателна комисия възлага на териториалното звено на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие (ТЗ на ГД „ГРАО") проверката на данните по т. 1.

3. Общинската избирателна комисия предава незабавно на териториалното звено на ГД „ГРАО" на хартиен носител и в структуриран електронен вид списъците по чл. 416, ал. 2 от ИК.

4. Списъците по чл. 416, ал. 2 от ИК се предават по опис от ОИК на упълномощен за целта служител на  ТЗ на ГД "ГРАО".

В описа се посочват:

- независимият кандидат;

- датата и часът на постъпване на списъците в ОИК;

- броят на страниците (листовете);

- заявеният брой подписи на избиратели;

- техническия носител със списъка в структуриран електронен вид.

5. Териториалното звено на ГД „ГРАО" извършва проверката в срок - не по-късно от 5 май 2014 г. (33 дни преди изборния ден).

6. Проверките на списъците по т. 4, извършвани от ТЗ на ГД „ГРАО" обхващат записите от имената и ЕГН за българските граждани или имената, ЛН и № и дата на удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите - членки на ЕС при наличието на подпис.

След като в хода на проверката се установят необходимия брой съгласно чл. 416, ал. 1, т. 2, 3 или 4 от ИК коректни записа на избиратели за регистрация на независим кандидат, ТЗ на ГД „ГРАО" прекратява проверката.

7. За резултата от проверката ТЗ на ГД „ГРАО" съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ОИК, в който се посочват изрично следните данни:

- заявеният брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой на лица под 18 години;

* брой повторени записи в същия списък;

* брой неверни и непълни имена;

* брой несъответствия между ЕГН и имена за българските граждани;

* брой несъответствия между имена и № и дата на удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите - членки на ЕС;

* брой некоректни ЕГН;

* брой лица, участвали в предходни подписки;

* брой лица без избирателни права.

Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите.

8. Общинската избирателна комисия установява резултата за списъците по т. 4 въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО" проверка.

При поискване от инициативен комитет, регистриран за участие, Общинската избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 7 и установения резултат за представения от инициативния комитет списък при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

9. Когато в резултат на проверката, извършвана от ТЗ на ГД „ГРАО", и след изтичане на крайния срок за регистрация на кандидатска листа на независим кандидат, се установи, че регистрацията не отговаря на изискванията на чл. 416, ал. 2 от ИК или че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията се заличава с решение.

Решението за заличаване се съобщава веднага на инициативния комитет и подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 01.05.2014 в 01:37 часа

Всички решения