Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 301-МИ/07.05.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 301-МИ
София, 07.05.2014

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на общини/кметства

На основание чл. 147-155 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

1. Партиите и коалициите, допуснати до участие или регистрирани за участие от ЦИК в частични избори за кметове на общини/кметства, могат да участват в съответния частичен избор след регистрация в ОИК, на територията на която се произвежда изборът.

2. Партиите и коалициите подават заявление за регистрация до ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

3. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, телефон и лице за контакт.

4. Към заявлението се прилагат:

- копие от удостоверение за регистрация на новата партия/коалиция в ЦИК;

- копие от решението за допускане за участие в частичния избор на партията/коалицията, регистрирана за общите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. или за последващ частичен избор;

- пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред общинската избирателна комисия, когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

5. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

6. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

7. Общинската избирателна комисия отказва регистрация, ако непълнотите и несъответствията не бъдат отстранени в дадения срок. Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

ІІ. Регистрация на местни коалиции в ОИК

1. За участие в частичните избори за кметове на общини и кметства могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК или допуснати до участие от ЦИК в съответния частичен избор партии и коалиции.

2. Заявлението за регистрация на местна коалиция се подава в ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден. В заявлението се посочва за кой вид избор се иска регистрация.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

3. Заявлението се подава по решение на местната коалиция и се подписва от лицето/ата, което/ито я представлява/т, или от изрично упълномощено лице.

4. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, телефон и лице за контакт.

5. Към заявлението се прилагат:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

б) решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии или коалиции, участващи в нея и да е подпечатано с печата им (за коалиция - ако има такъв);

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

в) образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;

г) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

д) пълномощни на лицата, подписали решението за образуването на местната коалиция;

е) копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите или от решението за допускане до участието им в частичния избор;

ж) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии, която ще обслужва само предизборната кампания;

з) имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

6. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

7. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК незабавно дава указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

Общинската избирателна комисия отказва регистрация, ако непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в указания срок. Отказът на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

8. Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

9. При включване на нова партия в местната коалиция не по-късно от 25 дни преди изборния ден пред ОИК се представят и всички документи по т. 5.

10. Ако една или повече партии или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали поне две партии или коалиции.

11. При напускане на партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия или коалиция и отбелязва настъпилите промени в местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия и коалиция се извършва не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

12. Напусналата/ите състава на местна коалиция партия/и и/или коалиция/и не по-късно от 30 дни преди изборния ден могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на т. І, т. 2 и следващите.

 

ІІІ. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния избор не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

2. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващото/ите партията/коалицията лице/а.

3. Към заявлението на местната коалиция се прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.05.2014 в 09:00 часа

Всички решения