Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 641-ПВР/МИ/04.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 641-ПВР/МИ
София, 04.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лясковец, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-12 от 22.07.2014 г. от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" Гюнай Мюмюнов Далоолу за назначаване за секретар на ОИК - Лясковец, Петранка Москова Пърнецова на мястото на Назиф Салим Молла, чиито пълномощия са прекратени на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, с приложения: заверено копие от пълномощно № 103/01.07.2014; заверено копие от удостоверение за актуално състояние от 25.03.2014 г. по ф. д. № 2574/1990 г. на СГС; копие от дипломата на Петранка Москова Пърнецова за висше образование; препис извлечение от акт за смърт на Назиф Салим Молла; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК /отм./ и декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - допълнително получена на 29.07.2014 г. в ЦИК, от Петранка Москова Пърнецова.

Постъпило е предложение с вх. № МИ 15-129 от 31.07.2014 г. от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" Людмил Гецов за назначаване за председател на ОИК - Лясковец, Десислава Христова Главнова, на мястото на Тихомир Цветков Тодоров, чиито пълномощия са прекратени на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, с приложения: заверено копие от дипломата на Десислава Христова Главнова за висше образование; декларация по чл. 80 и 81 от ИК от Десислава Христова Главнова. В преписката на ОИК - Лясковец, се съдържа пълномощно № 9 от 01.08.2011 г. за упълномощаване на Людмил Хараламбев Гецов, както и копие от Решение № 127 от 14.04.2014 г. на ОИК - Люсковец, от което се установява предсрочното прекратяване на пълномощията на Тихомир Цветков Тодоров като председател и на Назиф Салим Молла като секретар на ОИК - Лясковец, поради смърт.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във вр. с чл. 51, ал. 2, т. 8 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Тихомир Цветков Тодоров, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК - Лясковец, област Велико Търново. Назиф Салим Молла, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

Назначава за председател на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Десислава Христова Главнова, ЕГН ....

Назначава за секретар на ОИК - Лясковец, област Велико Търново, Петранка Москова Пърнецова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.08.2014 в 12:54 часа

Всички решения