Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 645-МИ/05.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 645-МИ
София, 05.08.2014

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове на общини и кметове на кметства за участие в частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 397, чл. 412-419 от Изборния кодекс, чл. 158, 159, 160 и чл. 464 от Изборния кодекс и § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Пасивно избирателно право на българските граждани и гражданите на държави - членки на Европейския съюз

1. Право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които отговарят едновременно на следните условия:

1.1. навършили са 18 години към изборния ден включително;

1.2. нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз;

1.3. не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);

1.4. не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

1.5. живели са в съответното населено място най-малко през последните 6 месеца.

2. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" е български гражданин, който отговаря алтернативно на едно от следните условия:

а) към 11.04.2014 г. включително има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, в които ще се кандидатира;

б) към 11.04.2014 г. включително има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България.

3. Всеки български граждани, който отговаря на условията по т. 1 може да се кандидатира по постоянен или настоящ адрес.

4. Кандидатът за кмет на кметство трябва да има постоянен или настоящ адрес на територията на съответното кметство, за кмет на което ще се кандидатира.

 

II. Издигане на кандидати

5. Кандидати за кметове могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия и Общинската избирателна комисия (ОИК) партии, коалиции, както и местни коалиции и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати, регистрирани в Общинската избирателна комисия.

6. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, съответно коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.

7. Кандидат за кмет на община не може да бъде едновременно и кандидат за кмет на кметство и кмет на район.

8. Партиите, участващи в състава на коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за кметове.

9. Партиите или коалициите, участващи в състава на местни коалиции, не могат самостоятелно да регистрират свои кандидати за същия вид избори.

 

III. Кандидатски листи

10. Всеки кандидат за кмет образува самостоятелна кандидатска листа. 

11. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в кандидатската листа на партия, коалиция или местна коалиция.

 

IV. Лица, които не могат да бъдат регистрирани от партии и техните коалиции

12. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии, коалиции и местни коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите като независими кандидати.

 

V. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

13. От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите кандидатите имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

14. От деня на регистрацията регистрираните кандидати за кметове не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. Когато регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се прекратяват от деня на заличаването.

15. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

16. Разпоредбата на т. 14 не се прилага, когато регистрираните кандидати за кметове са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията.

 

VI. Действителност на регистрацията на кандидатите

17. Когато кандидатът за кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

18. Нарушението на изискванията по т. 6 - 9 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждане на изборите - до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.

19. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 6, 7, 8 или 9. Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

 

VII. Регистрация на листи по предложение от партии, коалиции и местни коалиции

20. Кандидатите за кметове се регистрират от общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес) на кандидатите за кметове (Приложение № 49 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, приети с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г. на ЦИК). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението се прилагат само следните документи:

а) заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (съответно Приложение № 53 от изборните книжа за избиране на общински съветници и кметове , приети с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г. на ЦИК);

б) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на условията по чл.397, ал.1 от ИК (съответно Приложение № 54 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, приети с Решение № 316 от 9 май 2014 г. на ЦИК);

в) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на условията по чл.413, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК (съответно Приложение № 55. от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, приети с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г. на ЦИК);

г) пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

 

VІІI. Подписка за независим кандидат. Регистриране на листи по предложение от инициативен комитет

21. Правото да посочат и регистрират независим кандидат за кмет имат:

21.1. За кмет на община с население:

а) до 10 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители - не по-малко от 400 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители - не по-малко от 2000 избиратели от общината.

21.2. За кмет на кметство - една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

22. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер. (съответно Приложение № 57 от изборните книжа за общински съветници и кметове, приети с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г. на ЦИК). Всеки избирател може да участва само в една подписка за съответния вид избор. Списъкът се предава на ОИК заедно с документите по т. VІІ не по-късно от 16 септември 2014 г. - 25 дни преди изборния ден. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянен адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

23. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си по реда на тази точка, обработва и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

24. Кандидатите за кметове, предложени от инициативен комитет, се регистрират от Общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес) на кандидата за кмет (съответно Приложение №  50 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, приети с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г. на ЦИК). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението от  името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 19, букви „а", "б", „в" и „г", както и подписката по т. 29.

25. След приемане на документите по т. 29 и 31 общинската избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 18 септември 2014 г. включително (не по-късно от 23 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ОИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите.

26. Общинската избирателна комисия в срок до 18 септември 2014 г. включително (не по-късно от 23 дни преди изборния ден) установява резултата от подписката въз основа на извършената проверка от съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 25 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци.

27. Общинската избирателна комисия осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 29 по  единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер.

28. Проверката на обстоятелствата по чл.397 се извършва от Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието по искане на Общинската избирателна комисия.

 

ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения

29. Кандидатите за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, се регистрират от ОИК в срок до 16 септември 2014 г. включително (не по-късно от 25 дни преди изборния ден).

30. Документите по т. 19 и 31 се завеждат с пореден номер в следните отделни регистри:

- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство (Приложение № 58 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, приети с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г. от ЦИК).

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ОИК.

31. За регистрацията на всяка кандидатска листа на кандидати за кметове на общини и кандидати за кметове на кметства ОИК взема отделно решение, което се вписва в съответния регистър по т. 37.

Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава съответно:

- Удостоверение за регистриран кандидат за кмет (Приложение № 56 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, приети с Решение № 633-МИ от 15 юли 2014 г. на ЦИК).

 

X . Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

32. Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията за регистрация кандидатите за кметове и при установяване на непълноти дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

33. В случай че указанията по т. 39 не са изпълнени в срок, ОИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

34. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може не по-късно от 22 септември 2014 г. включително (22 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

35. Когато кандидат, предложен от партия или коалиция/местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 4 октомври 2014 г. включително (седем дни преди изборния ден).

36. Когато кандидат, предложен от партия или коалиция/местна коалиция се откаже да участва в изборите, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 16 септември 2014 г. включително (25 дни преди изборния ден)

37. Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Заличаването може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                Ивилина Алексиева

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Севинч Солакова

* Публикувано на 06.08.2014 в 13:50 часа

Всички решения