Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 796-ПВР/МИ/27.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 796-ПВР/МИ
София, 27.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-163/26.08.2014 г. от Ива Крумова Иванова - председател на ОИК - Радомир, с искане да бъде освободена от заеманата позиция по лични причини и възникнала субективна невъзможност да изпълнява задълженията си в качеството й на председател на ОИК.

Към заявлението са приложени: заявление от Весела Пламенова Борисова за назначаването й на поста председател на ОИК - Радомир; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.), копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Весела Пламенова Борисова; копия от пълномощни на ПП „ГЕРБ" - 3 броя; копие от удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ" от 06.08.2014 г. по ф.д. № 1545/2007 г. С оглед обстоятелството, че лицето заявило желание да бъде назначено за председател на ОИК - Радомир, не е в списъка на резервните членове, предложени от политическата сила, която е предложила напускащия член на комисията, както и че липсва предложение на тази политическа сила за назначаване на нов член на комисията, както и че представената декларация не отговаря на изискванията на чл. 65 и чл. 66 от ИК, не следва да се назначава за председател на ОИК - Радомир, лицето, чиито документи са представени със заявлението за напускане. Следва на основание чл. 82, ал. 1 от ИК да се уведоми политическата сила ПП „ГЕРБ" да направи писмено предложение за назначаване на председател на ОИК - Радомир.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Радомир, област Перник, Ива Крумова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.08.2014 в 00:06 часа

Всички решения