Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1441-МИ/05.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1441-МИ
София, 05.02.2015

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 10, чл. 423, ал. 1 и 2 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

1. Общинската избирателна комисия - Сърница, провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в новите избори за общински съветници и за кмет на Община Сърница на 15 март 2015 г.

2. Жребият е общ за двата вида избори - за общински съветници и за кмет на община Сърница.

3. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат в избор и без да се повтарят.

4. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за двата вида избори - за общински съветници и за кмет на община Сърница. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция или независим кандидат.

5. При идентичност на партиите, коалициите и  местните коалиции, регистрирали кандидати за общински съветници и за кмет в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.

6. Когато партия, коалиция местна коалиция не е регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници или за кмет на Община Сърница, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

 

Процедура

7. Жребият се води от председателя на ОИК.

При негово отсъствие той се замества от заместник-председателя или от секретаря на комисията.

8. В първата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК, и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

9. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна коалиция, регистрирана в ОИК, независимо от вида избор (за общински съветници или за кмет на община) и без да се повтаря. Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за двата вида избори. Наименованието на партията, на коалицията или на местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".

10. В третата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пореден номер от „1" нагоре във възходящ ред. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „Номера".

11. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

12. Първият, определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „Партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „Номера" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията, местната коалиция или независимия кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.

13. Процедурата по т. 11 и 12 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

 

Резултат от жребия и обявяване

14. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

15. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

16. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 11 февруари 2015 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.02.2015 в 18:14 часа

Всички решения