Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1442 -МИ/05.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1442 -МИ
София, 05.02.2015

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 – Пловдив и Радио Пловдив в новите избори в община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 196, ал. 3, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив на регистрираните в ОИК за участие в новите изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

 

1. Общинската избирателна комисия - Сърница, провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив.

2. Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

3. Регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив предоставят общо по не по-малко от 60 минути телевизионно и радио време за диспути между представителите на партиите, коалициите местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на Регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив и представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

 

Процедура:

4. Жребият се води от председателя на ОИК - Сърница. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или секретаря.

5. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

6. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция или наименованието на инициативния комитет („ИК") с имената на независимия кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партия, на коалицията или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".

7. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

8. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „Партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията, местната коалиция или инициативен комитет в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

9. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на ОИК по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

10. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив и на представители на средствата за масово осведомяване.

11. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 10 февруари 2015 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.02.2015 в 18:15 часа

Всички решения