Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1469-МИ/16.03.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1469-МИ
София, 16.03.2015

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г. и при произвеждането на втори тур на избор за кмет, включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30 , чл. 39 и 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез ТЗ на ГД „ГРАО" - Пазарджик, да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. и при произвеждането на втори тур за избор на кмет.

2. За целите на проверката общинската избирателна комисия предава на териториалното звено на ГД „ГРАО" получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения и декларации, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, съгласно т. 20 от Решение № 1463-МИ от 6 март 2015 г. на ЦИК. За констатирани липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК.

3. Общинската избирателна комисия предава избирателните списъци по реда и в срока по т. 20 (съответно т. 28.4. при втори тур) от Решение № 1463-МИ от 6 март 2015 г. на ЦИК. За предаване на списъците и другите книжа се съставя протокол в два екземпляра, съгласно приложение към настоящото решение.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част І, лица, които са гласували, включително и вписаните;

б) въвеждане на ЛН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци - част ІI, лица, които са гласували;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а" и „б" в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по букви „а" и „б";

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци на проверяваните по буква „а" и „б" избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г" и „д";

ж) изготвяне на заверени копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е";

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени заверени копия от избирателните списъци.

5. За лицата по т. 4, букви „а" и „б" и са гласували, се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години към 15 март 2015 г. включително (съответно 22 март 2015 г. включително за втори тур);

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) лица без адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г. включително;

ж) лица без адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г. включително и постоянен или настоящ адрес в друга община или кметство на територията на страната;

з) граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които нямат адрес на пребиваване на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г. включително;

и) лица, гласували с удостоверение по чл. 40 от ИК;

й) вписани в допълнителната страница (под чертата) в избирателен списък по настоящ адрес.

6. Ако при проверката по реда на т. 1-5 се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК, ГД „ГРАО" изготвя списък на тези лица, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка заверени копия от съответната страница на избирателния списък и другите книжа и удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК.

7. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 или чл. 40 от ИК, ЦИК изисква съответния кмет да представи оригинал (копие) от заявленията по чл. 39 и 40 от ИК, приложенията към тях, решенията по подадените заявления.

8. След извършване на проверката териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ се задължава да върне получените избирателни списъци и другите изборни книжа на общинската избирателна комисия, по реда на т. 26 от Решение № 1463-МИ от 6 март 2015 г. на ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.03.2015 в 13:56 часа

Всички решения