Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1476-ПВР/МИ/07.04.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1476-ПВР/МИ
София, 07.04.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-19 от 02.04.2015 г. от Петър Андреев Киров - упълномощен представител и общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Елхово, за промени в състава на ОИК - Елхово. Предлага се ЦИК да освободи Даниела Любомирова Трендафилова - председател на ОИК - Елхово, поради подадена молба. Предлага се също Славка Иванова Дражева да бъде преназначена за председател на ОИК - Елхово, а на нейно място за нов член на комисията да бъде назначена Златка Тодорова Ангелова.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Петър Андреев Киров; молба от Даниела Любомирова Трендафилова за освобождаване от заеманата длъжност председател на ОИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Златка Тодорова Ангелова; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Златка Тодорова Ангелова.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на Даниела Любомирова Трендафилова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Даниела Любомирова Трендафилова, ЕГН ..., като председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Елхово, област Ямбол, Славка Иванова Дражева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Елхово, област Ямбол, Златка Тодорова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.04.2015 в 08:46 часа

Всички решения