Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1482-МИ/19.05.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1482-МИ
София, 19.05.2015

ОТНОСНО: изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове

Едно от изискванията на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, на което следва да отговарят избирателите и кандидатите за общински съветници и кметове, за да могат да гласуват, съответно да се кандидатират, е „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" - изискване за уседналост в съответното населено място.

Произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и резултатите от извършената проверка за гласуване в нарушение на разпоредбата за уседналост сочат на недостатъчна осведоменост на обществото относно това специфично изискване, което е предпоставка за упражняване на право на глас и за кандидатиране.

В нормативната уредба на изборите за общински съветници и кметове също е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното и пасивното избирателно право. Това налага приемане на методическо указание към избирателите и кандидатите с цел разясняване на техните права в изборите за общински съветници и кметове.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 396 и 397 от Изборния кодекс и §1, т. 5 и 6 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс:

 

Р Е Ш И:

 

І. Избори за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони

1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" означава:

а) за българските граждани - да имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите;

б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или друга държава - членка на Европейския съюз) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

2. Избирателите, променили адресната си регистрация след дата шест месеца преди произвеждане на изборите, имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

3. Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да гласуват във всички видове избори за общински съветници и кметове, ако отговарят и на останалите изисквания на Изборния кодекс за това, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.

4. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж - само по постоянен адрес (където се включат в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат заявление - Приложение № 12-МИ от изборните книжа, до общинската администрация по настоящия им адрес. След включването на лицата в избирателен списък по настоящ адрес те служебно се заличават от общинската администрация от избирателния списък по постоянния им адрес.

5. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.

 

ІІ. Избори за кметове на кметства

1. В изборите за кмет на кметство „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" означава:

а) за кандидатите и избиратели български граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора;

б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора.

2. Правилата на т. І.1, 2, 3, 4 намират приложение в изборите за кметове на кметства.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.05.2015 в 18:19 часа

Всички решения