Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 258-ПВР/15.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 258-ПВР
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ГЕРБ", подписано от Бойко Методиев Борисов в качеството на председател и представляващ партията, чрез пълномощниците Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от решения от 05.03.2007г. по ф.д. № 1545/2007 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; от 11.12.2008 г. и от 27.04.2010 г. по ф.д. № 1545/2007 г. на СГС - ФО, 3 състав, относно промени в подлежащи на вписване обстоятелства; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 170 на „Държавен вестник", бр. 25 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение № 99-00-ГИК-200/19.07.2011 г. на Изпълнителната комисия на ПП „ГЕРБ", компетентен съгласно чл. 36, т. 8 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-375 от 18.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 3376/21.07.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД - ФЦ „Батенберг", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ФО по ф.д. № 1545/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно № КО-Г037 от 22.07.2011 г. от председателя Бойко Методиев Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов, Искра Фидосова Искренова и Цветомир Петров Паунов за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., с правото да подписват всички необходими и свързани с регистрацията документи, както и да получат от ЦИК удостоверението за регистрация; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 78 от ИК от 21.07.2011 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 23 001 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическа партия „ГЕРБ".

От протокол от 12.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „ГЕРБ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 7 000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „ГЕРБ".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78,  чл. 82 и чл. 83, ал. 1, и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ГЕРБ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е Политическа партия „ГЕРБ".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 16:04 часа

Всички решения