Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1510-ПВР/МИ/21.07.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1510-ПВР/МИ
София, 21.07.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Неделино, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-21/26.05.2015 г. от Николай Тодоров Мелемов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Смолян за промяна в състава на ОИК - Неделино, поради системно неявяване на заседанията по неуважителни причини на членовете на комисията - Елка Бориславова Чафадарова, Моника Васкова Паналова и Антония Бисерова Данаилова и Милен Сашев Личев - зам.-председател, на датите: 27.04.2015 г., 29.04.2015 г., 04.05.2015 г., 15.05.2015 г., 29.05.2015 г. и 10.06.2015 г.

Във връзка с изложените твърдения, Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-176/11.06.2015 г. е изискала от ОИК - Неделино, да извърши проверка за горните обстоятелства, включваща изискване на писмени обяснения на членовете за отсъствията им от заседания. Също така и да уведоми ЦИК за начина на свикване на заседанията на ОИК - Неделино, и за начина на уведомяване на членовете.

В отговор на извършената проверка от ОИК - Неделино, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-193 от 30 юни 2015 г. на ЦИК.

С писмото уведомяват Централната избирателна комисия, че за насрочени дати за заседания на комисията на 27.04.2015 г., 29.04.2015 г., 04.05.2015 г., 15.05.2015 г., 29.05.2015 г. и 10.06.2015 г. не са присъствали членовете Елка Бориславова Чафадарова, Моника Васкова Паналова, Антония Бисерова Данаилова и Милен Сашев Личев - зам.-председател.

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-195 от 30.06.2015 г. от ОИК - Неделино за предсрочно прекратяване на пълномощията и освобождаване от състава на комисията на основание чл. 82, ал. 1 от ИК поради неявяване на заседания на комисията на 27.04.2015 г., 29.04.2015 г., 04.05.2015 г., 15.05.2015 г., 29.05.2015 г. и 10.06.2015 г. по неуважителни причини на Даниела Стоянова Чафадарова, Даниел Борисов Каров, Антоанета Любенова Миланова и Розен Асенов Книжаров.

В писмо вх. № МИ-15-193 от 30.06.2015 г. на ЦИК, подписано от секретаря и председателя, Общинската избирателна комисия - Неделино, подробно е изложила реда и начина на свикване на заседанията на комисията. Твърди се, че за всички заседания членовете на комисията са уведомени писмено чрез куриер на община Неделино с обратна разписка по постоянен адрес на територията на общината, с покана - съобщение и копие на протокола за причината за насрочване на ново заседание, както и чрез телефонно обаждане на членовете на комисията, които имат предоставени актуални данни за връзка. Освен това след всяко заседание протоколът и съобщението за насрочване на ново заседание се обявява на витринното стъкло на община Неделино, което съобщение остава до провеждане на самото заседание.

Видно от писмото на ОИК е, че членовете са били уведомени за датата на насрочване на заседанията, като същевременно от обясненията им не се установява противното, поради което ЦИК приема, че същите са били уведомени за заседанията на цитираните по-горе дати.

Общинска избирателна комисия - Неделино, с вх. № МИ-15-193 от 16.07.2015 г. е изпратила в ЦИК в оригинал писмата, с които са изискани писмени обяснения, ведно с обратните разписки за получаването им и постъпилите писмени обяснения в ОИК - Неделино, за членовете на комисията: Даниела Стоянова Чафадарова, Даниел Борисов Каров, Антоанета Любенова Миланова, Розен Асенов Книжаров, Елка Бориславова Чафадарова, Моника Васкова Паналова, Антония Бисерова Данаилова и Милен Сашев Личев - зам.-председател.

Централната избирателна комисия се запозна с приложените към преписката писмени доказателства и установи следното:

- Антония Бисерова Данаилова е получила лично писмото на ОИК - Неделино във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствала на заседанията на комисията. Същата е дала писмени обяснения, като в тях е посочила, че причина за отсъствието й са промяна на местоживеенето и местоработата й в гр. Пловдив от 2012 г., за които обстоятелства е уведомила и ПП „ГЕРБ" - Неделино. В подкрепа на горното е представила и молба до ПП „ГЕРБ", гр. Неделино, от 13.05.2015 г., с която изразява желание за предприемане на действия по оттеглянето от състава на ОИК - Неделино, и служебна бележка от община Пловдив.

Централната избирателна комисия приема, че следва да се уважи молбата на Антония Бисерова Данаилова за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК - Неделино, на основание чл. 51, ал. 2, т.1 от ИК.

- Милен Сашев Личев - зам.-председател на ОИК - Неделино, е получил получил лично писмото на ОИК - Неделино, във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствал на заседанията на комисията. Същият не е дал писмени обяснения и не е представил доказателства за отсъствията си по неуважителни причини в три поредни, или общо пет заседания през годината, поради което ЦИК счита, че са налице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията му на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК.

- Моника Васкова Паналова - член на ОИК - Неделино, е получила получила чрез роднина писмото на ОИК - Неделино, във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствала на заседанията на комисията. Същата е дала писмени обяснения, в които посочва като причина за отсъствията й на посочените по-горе заседания, че е била на работа в Испания като представя документ, удостоверяващ престоя й там.

Централната избирателна комисия счита, че са налице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията на Моника Васкова Паналова на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК, тъй като същата не е представила доказателства за отсъствията си по неуважителни причини в три поредни, или общо пет заседания през годината. Това е така, тъй като Моника Паналова е следвало да уведоми ОИК за периода, в който не може да изпълнява правомощията си поради работа в чужбина за по-дълъг период, за да може да бъде заместена временно от друг член. Неуведомяването от нейна страна на ОИК за това обстоятелство е довело до затрудняване работата на комисията, поради което не може да се приеме, че отсъствията и са по уважителни причини.

- Елка Бориславова Чафадарова - член на ОИК - Неделино, не е получила писмото на ОИК - Неделино, във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствала на заседанията на комисията. В обратната разписка има отбелязване, че лицето живее в чужбина - Англия. Централната избирателна комисия счита, че са на лице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията й на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК, тъй като същата е не е участвала по неуважителни причини в три поредни или общо в пет заседания през годината. Това е така, тъй като Елка Чафадарова е следвало да уведоми ОИК за периода, в който не може да изпълнява правомощията си поради работа в чужбина за по-дълъг период, за да може да бъде заместена временно от друг член. Неуведомяването от нейна страна на ОИК за това обстоятелство е довело до затрудняване работата на комисията, поради което не може да се приеме, че отсъствията й са по уважителни причини.

- Даниела Стоянова Чафадарова - член на ОИК - Неделино, е получила лично писмото на ОИК - Неделино, във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствала на заседанията на комисията. Същата е дала писмени обяснения, в които твърди, че причините за неявяванията й са от здравословен и семеен характер и едновременно с това изразява желание да бъде освободена като член на ОИК - Неделино.

Централната избирателна комисия приема, че следва да се уважи молбата на Даниела Стоянова Чафадарова от 24.06.2015 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК - Неделино, на основание чл. 51, ал. 2, т.1 от ИК.

- Антоанета Любенова Миланова - член на ОИК - Неделино, не е получила писмото на ОИК - Неделино, във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствала на заседанията на комисията. В обратната разписка е отбелязано, че получателят „отказва да получи".

Централната избирателна комисия счита, че са на лице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията й на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК, тъй като същата не е участвала по неуважителни причини в три поредни или общо в пет заседания през годината.

- Даниел Борисов Каров - член на ОИК - Неделино, е получил лично писмото на ОИК - Неделино, във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствал на заседанията на комисията. Същият не е дал писмени обяснения и не е представил доказателства за отсъствията си по неуважителни причини в три поредни, или общо пет заседания през годината, поради което ЦИК счита, че са налице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията му на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК.

- Розен Асенов Книжаров - член на ОИК - Неделино, е получил лично писмото на ОИК - Неделино, във връзка с исканите писмени обяснения за причините, поради които не е присъствал на заседанията на комисията. Същият не е дал писмени обяснения и не е представил доказателства за отсъствията си по неуважителни причини в три поредни, или общо пет заседания през годината, поради което ЦИК счита, че са налице основанията за предсрочно прекратяване на пълномощията му на основание чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК.

Централната избирателна комисия, като взе предвид доказателствата по преписката и дадените обяснения от членовете на ОИК счита, че са налице условията за предсрочно прекратяване пълномощията на членовете на ОИК - Неделино, Милен Сашев Личев, Моника Васкова Паналова, Елка Бориславова Чафадарова, Антоанета Любенова Миланова, Даниел Борисов Каров и Розен Асенов Книжаров, поради наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК, а именно неучастие по неуважителни причини в три поредни заседания на ОИК или общо пет заседания през годината.

Централната избирателна комисия като взе предвид молбите на Антония Бисерова Данаилова и Даниела Стоянова Чафадарова, счита, че са налице условията за предсрочното прекратяване на пълномощията им като членове на ОИК - Неделино, на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Неделино, област Смолян, Милен Сашев Личев, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Неделино, област Смолян, Антония Бисерова Данаилова, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Неделино, област Смолян, Моника Васкова Паналова, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Неделино, област Смолян, Елка Бориславова Чафадарова, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Неделино, област Смолян, Даниела Стоянова Чафадарова, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Неделино, област Смолян, Антоанета Любенова Миланова, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Неделино, област Смолян, Даниел Борисов Каров, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Неделино, област Смолян, Розен Асенов Книжаров, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.07.2015 в 12:00 часа

Всички решения