Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1946-МИ/НР/07.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1946-МИ/НР
София, 07.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Долна Митрополия, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-217/06.09.2015 г. от Енгин Кючуков - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи" за област Плевен, за промяна в състава на ОИК в община Долна Митрополия, като на мястото на Алина Емилова Симеонова - секретар на комисията, е предложено да бъде назначена Миглена Илиянова Илиева - Димитрова, вписана в списъка на резервните членове при провеждане на консултациите.

Към предложението са приложени заявление от 06.09.2015 г. от Алина Емилова Симеонова да бъде освободена от състава на ОИК в община Долна Митрополия и пълномощно в полза на Енгин Кючуков. След справка по преписката на ОИК в община Долна Митрополия се установи, че в нея се съдържат декларация от Миглена Илиянова Илиева - Димитрова по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплом за завършено висше образование.

С Решение № 1917-МИ/НР от 5 септември 2015 г. на ЦИК е извършена поправка на Решение № 1904-МИ/НР от 4 септември 2015 г. ЦИК за назначаване на ОИК в община Долна Митрополия. В решението за поправка е посочено, че Алина Емилова Симеонова е член на ОИК, а не както неправилно е вписана в първоначалното решение секретар на комисията. Неправилно в заявлението за освобождаване и предложението за промяна на състава на ОИК в община Долна Митрополия Алина Симеонова е посочена като секретар, а не като член на комисията. В съответствие с Решение № 1917-МИ/НР от 5 септември 2015 г. на ЦИК следва Миглена Илиянова Илиева-Димитрова да бъде назначена за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Алина Емилова Симеонова като член на ОИК в община Долна Митрополия.

НАЗНАЧАВА Миглена Илиянова Илиева-Димитрова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Долна Митрополия, област Плевен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.09.2015 в 22:43 часа

Всички решения