Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2000-МИ
София, 08.09.2015

ОТНОСНО: определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413, чл.414, ал.6,  чл.415 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и т. 35 от Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО")

1. Възлага на ГД „ГРАО" при Министерството на регионалното развитие да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да има българско гражданство;

- да е навършил 18 години към 25 октомври 2015 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- дали има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район - община или кметство, към 24 април 2015 г.

 

2. Общинските избирателни комисии изпращат незабавно след постъпването им на Централната избирателна комисия (ЦИК), но не по-късно от 22 септември 2015 г., списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването й. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

3. Централната избирателна комисия предоставя не по-късно от 23 септември 2015 г. на ГД „ГРАО" при МРРБ, в електронен вид, в EXCEL формат, два отделни списъка, съответно с данните на регистрираните кандидати за общински съветници и за кметове на общини и с данните на регистрираните кандидати за кметове на кметства. ГД „ГРАО" при МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок от два дни, но не по-късно от 25 септември 2015 г., и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид, в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Общинските избирателни комисии извършват проверка на заявения от кандидата - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на външните работи и до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2 от Изборния кодекс.

ІV. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата дали регистрираните от общинските избирателни комисии кандидати са осъдени с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

V. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

5. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за общински съветник е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за общински съветник е регистриран в повече от един изборен район;

в) дали кандидатът за кмет е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

г) дали кандидатът за кмет е регистриран в повече от един изборен район;

д) дали кандидатът за кмет на община е регистриран и за кандидат за кмет на район или кметство;

е) дали кандидатът за кмет, регистриран от инициативен комитет  е регистриран за кандидат за общински съветник от партия или коалиция/местна коалиция;

ж) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за кмет от партия и коалиция/местна коалиция;

з) дали кандидатът за кмет е регистриран като кандидат за общински съветник от друга партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

и) дали кандидатът за кмет на община, район или кметство, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат на община, район или кметство на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

к) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция.

6. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до 24 септември 2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.09.2015 в 21:32 часа

Всички решения