Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2124-МИ/11.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2124-МИ
София, 11.09.2015

ОТНОСНО: условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 22, чл. 162 - 174, § 1, т. 16 и 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за политическите партии Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

1. Предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за общински съветници и за кметове в изборите на 25 октомври 2015 г., се финансира, както следва:

1.1. Партиите, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампании със:

- собствени средства на партията;

- средства на кандидатите;

- дарения от физически лица.

1.2. Коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампания със:

- собствени средства на партиите, които участват в коалициите и на тези,които участват в коалициите, участващи в местните коалиции;

- средства на кандидатите;

- дарения от физически лица, направени на една от партиите в коалицията или местната коалиция, която е определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията/местната коалиция, свързани с предизборната и кампания.

1.3. Инициативни комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампания със:

- средства на членовете на инициативния комитет;

- средства на кандидатите;

- дарения от физически лица, направени на лицето или лицата, които са определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.

2. Държавата не предоставя средства за медийни пакети на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в изборите за общински съветници и за кметове.

3. Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за  общински съветници и за кметове на 25.10.2015 година предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на определените лица, съответно информация за партиите, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. При промяна на лицата партията или коалицията представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

4. Общинските избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за  общински съветници и за кметове на 25.10.2015 година предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на определените лица, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

5. Общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 година  не може да надхвърля 8 000 000 лв. за партия и за коалиция, респективно максималния размер на средствата по точки от 5.1 до 5.4. по-долу включително.

5.1.За един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв. в рамките на общия размер на финансирането по т. 5.

5.2. За кандидат за кмет на община, в рамките на общия размер на финансирането по т. 5 може да се разходват:

1. за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.;

2. за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;

3. за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.;

4. за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.;

5. за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.;

6. за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв.

5.3. За кандидат за кмет на район, в рамките на общия размер на финансиране по  т. 5 може да се разходват:

1. за район с население до 25 000 жители - до 20 000 лв.;

2. за район с население до 50 000 жители - до 40 000 лв.;

3. за район с население до 100 000 жители - до 60 000 лв.;

4. за район с население над 100 000 жители - до 60 000 лв.

5.4. За кандидат за кмет на кметство, в рамките на общия размер на финансиране по ал. т. 5, може да се разходват:

1. за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.;

2. за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.;

3. за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв.

 

6. В общия размер на средствата, които партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за предизборната кампания, се включват всички източници, посочени в т. 1.

7. Финансирането и подпомагането на предизборната кампания от физическо лице се извършва чрез:

А) Финансиране от физически лица чрез дарение:

- дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

- дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 000 лв.

Б) Подпомагане от физически лица чрез:

- предоставяне за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само на собствени движими и недвижими вещи.

- предоставяне на партия, коалиция или инициативен комитет безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

8. Забранява се получаването от партии, коалиции или инициативни комитети във връзка с предизборната им кампания на:

А) анонимни дарения под каквато и да е форма

По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за политическите партии „анонимни дарения" са даренията, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица;

Б) средства от юридически лица и от еднолични търговци;

В) средства от чуждестранни физически лица;

Г) средства от религиозни институции;

Д) средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

8.1. Субектите по букви „Б", „В", „Г" и „Д" нямат право да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

8.2. Забранява се безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с провеждането на предизборната кампания. „Публичен административен ресурс" по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия.

9. В случай че общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.

10. Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

11. При предоставяне за безвъзмездно ползване от физическо лице на негови движими или недвижими вещи за предизборната кампания се представя декларация от лицето по образец за собствеността на тези вещи.

12. Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.

13. Когато размерът на дарените или предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори за общински съветници и за кметове до деня на подаване на съответната декларация по т. 9 или т. 10.

13.1. За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции. Въпросните органи и институции са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят на Сметната палата необходимата информация.

13.2. Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на тези органи и институции. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

13.3. Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по т. 17.

14. В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани за участие в  изборите за общински съветници и за кметове  на 25 октомври 2015 г., който се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.

В регистъра се публикуват:

А) обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии, а именно:

1. наименованието на политическата партия;

2. седалището и адресът на управление;

3. уставът на политическата партия;

4. имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия;

5. имената на лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;

6. прекратяването на политическата партия;

7. имената, съответно наименованието и адресът на ликвидаторите;

8. настъпилите промени в обстоятелствата по т. 1 - 7.

Б) наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

В) наименованието на партията, която е определена от коалицията/местната коалиция  да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;

Г) имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;

Д) имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

Е) имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

Ж) имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;

З) декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

И) наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

14.1. Партиите, коалициите и инициативните комитети се задължават в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания (до 30.09.2015 г. включително) да изпратят на Сметната палата подлежащата на публикуване и обявяване информация на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

14.2. По време на предизборната кампания партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок новопостъпилата информация, подлежаща на публикуване и обявяване в единния публичен регистър към Сметната палата, на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

14.3. Сметната палата определя условията и реда за въвеждане в регистъра на информацията, подлежаща на публикуване, както и условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти, и ги обявява на интернет страницата си www.bulnao.government.bg.

15. В 30-дневен срок след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета се прилагат декларациите по т. 9 и т. 10.

15.1. Отчетът по предходната точка се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти.

15.2. След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по тази точка.

16. В 30-дневен срок след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата й www.bulnao.government.bg.

17. Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 14. Към отчета се прилагат декларациите по т. 10.

18. Сметната палата публикува на интернет страницата си www.bulnao.government.bg отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по т. 14 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им.

19. Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие.

20. Образците за всички необходими декларации във връзка с финансирането на предизборната кампания се утвърждават от Сметната палата не по-късно от 50 дни преди изборния ден (4 септември 2015 г.) и се обявяват на интернет страницата й www.bulnao.government.bg.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 10:40 часа

Всички решения