Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2140-МИ/НР/12.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2140-МИ/НР
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Цветомир Михов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Габрово, срещу решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК в община Трявна

 

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Цветомир Михов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Габрово, срещу решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК в община Трявна, с което е оставена без уважение жалбата му от 08.09.2015 г. срещу Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна.

Жалбата е изпратена по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-113 от 09.09.2015 г. и е постъпила в оригинал на 10.09.2015 г. Към жалбата е приложено пълномощно № КО-Г-061/14.08.2015 г. от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ партия „ГЕРБ" в полза на Цветомир Цвятков Михов.

На 10.09.2015 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия са постъпили от ОИК - Трявна, документите по административната преписка във връзка първоначално подадената жалба срещу Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна и постановеното от ОИК решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г.

Приложени са жалба от Цветомир Михов срещу Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна; Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна, ведно с приложенията към нея и справка с изх. № 3400-8 от 08.09.2015 г. на община Трявна.

Обжалваното решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК в община Трявна, както и протокол № 1 от 08.09.2015 г. от заседание на ОИК - Трявна, са публикувани на интернет страницата на общинската избирателна комисия.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение и Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна за незаконосъобразни, тъй като чрез образуване на избирателни секции на територията на кметство Плачковци, община Трявна, и включването в избирателните им списъци на лица без избирателни права в избора за кмет на кметство Плачковци, а такива само за изборите на общински съветници кмет на община Трявна, ще доведе до нарушаване на Изборния кодекс и на гласуване на лица без избирателни права в изборите за кмет на кметство Плачковци. Излага съображения, че избирателните списъци на гражданите, които ще гласуват за кмет на кметство Плачковци, следва да се съставят отделно от избирателните списъци на гражданите, които ще гласуват за общински съветници и кмет на община Трявна. Позовава се на Решение № 1797 от 25.11.2011 г. на Административния съд - Благоевград, по адм.д. № 877/2011 г.

На 07.09.2015 г. Цветомир Михов е подал чрез кмета на община Трявна до ОИК - Трявна, жалба срещу Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна, която е заведена в община Трявна с вх. № 23-00-6 от 07.09.2015 г., препратена е служебно на ОИК - Трявна, където е заведена на 08.09.2015 г., със съображения за незаконосъобразност, посочени по-горе.

С решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК - Трявна, жалбата е оставена без уважение по съображения, че след направена служебна справка от ГРАО на община Трявна е установено, че населените места, включени в секциите за гласуване на територията на гр. Плачковци, с население общо 32 жители, което е по-малко от изискуемия минимум.

От приложената справка с изх. № 3400-8 от 08.09.2015 г. и след извършена служебна проверка се установява, че в селата Брежниците, Донкино, Драгневци, Кольо Ганев, Бърдарите, Горно Цоневци, Йововци, Ножерите, Носейте и Сечен камък са регистрирани общо 32 лица с постоянен и/или настоящ адрес, от които само 15 са с постоянен адрес на територията на посочените населени места. Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна, която е заведена в община Трявна е публикувана на интернет страницата на община Трявна на 04.09.2015 г. и е заведена в ОИК - Трявна, с вх. № 1 на 08.09.2015 г.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК - Трявна, подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 09.09.2015 г. срещу решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК - Трявна, се явява подадена в срок и е допустима за разглеждане от ЦИК. В срок е и първоначално подадената жалба срещу Заповед № 376 от 03.09.2015 г. на кмета на община Трявна за образуване на избирателните секции на територията на община Трявна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От наличните данни по административната преписка се установява, че на територията на посочените по-горе населени места живеят 15 жители с постоянен адрес. Съгласно чл. 9, ал. 4 от ИК в изборите за общински съветници и за кметове се образува секция най-малко с 30 избиратели. Следователно не са налице необходимите условия за образуване на самостоятелна секция за избирателите от посочените населени места, които имат избирателни права в изборите само за общински съветници и кмет на община Трявна. Не съществува законова разпоредба, която да изисква съставяне на избирателни списъци поотделно за избирателите, които имат избирателни права в изборите за кмет на кметство, и за избирателите, които имат избирателни права само за общински съветници и кмет на община. При съставянето им в избирателните списъци следва да бъде направено отбелязване в графа „Забележка" срещу имената на избирателите, които имат избирателни права в изборите за кмет на кметство. При наличието на тези данни в избирателните списъци членовете на секционните избирателни комисии ще предоставят на избирателите само онези бюлетини, за които избирателите имат избирателни права.

Неоснователно е и позоваването на Решение № 1797 от 25.11.2011 г. на Административния съд - Благоевград, по адм.д. № 877/2011 г. С посоченото решение съдът е обявил за недействителен избора на лице за кмет на кметство, защото е допуснато гласуване на лица без избирателни права, а не защото е бил съставен само един избирателен списък.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Цветомир Михов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Габрово, срещу решение № 7-МИ от 8 септември 2015 г. на ОИК в община Трявна, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:13 часа

Всички решения