Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2210-МИ/НР/15.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2210-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Илхан Юсеин Мюстеджеб, председател на общинския съвет на ПП „ДПС“ – Крушари срещу решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. и решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015г.на ОИК в община Крушари

Постъпила е жалба вх. № МИ-10-152 от 14 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия от Илхан Юсеин Мюстеджеб, председател на общинския съвет на ПП „ДПС" - Крушари срещу решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. и решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015г. на ОИК в община Крушари, с които е определен броят на секционните избирателни комисии (СИК) за община Крушари и е извършено разпределение на членове и ръководни длъжности за СИК между парламентарно представените политически партии и коалиции.

Към жалбата са приложени: копие от пълномощно на жалбоподателя, копие от решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. и решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари.

В жалбата се твърди, че решенията са неправилни и незаконосъобразни. В т. 2 на решение № 24-МИ/НР ОИК - Крушари е определила броя на членовете на СИК по изборни секции, като е определила състав от 5 члена съответно в 5 СИК, състав от 7 члена в 12 СИК и 9 члена в една СИК. Жалбоподателят твърди, че това е неправилно и ОИК - Крушари следва да определи само два вида състави на СИК, позовавайки се на чл. 92, ал. 4 от ИК, където избирателните секции са разделени на два вида - до 500 избиратели и над 500 избиратели. Твърди се, че всяко друго разпределение е недопустимо и незаконосъобразно.

В решение № 25-МИ/НР на ОИК - Крушари се твърди, че е извършено неправилно и незаконосъобразно разпределение на ръководния състав за секционните избирателни комисии, като комисията е приложила неправилно методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на община Крушари, дадени с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Направено е искане за отмяна на решение № 24-МИ/НР и на решение № 25-МИ-НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари като неправилни и незаконосъобразни.

Жалбата е постъпила в законния срок. Разгледана по същество жалбата е неоснователна в частта си по отношение на решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г., тъй като чл. 92, ал. 4 от ИК не посочва, че състава на всички секционни избирателни комисии в т. 1 и т. 2 трябва да се състои от точно определен и еднакъв брой. Напротив, дава право на избор в определени граници ( от 5 до 7 члена и от 5 до 9 члена) и ОИК-Крушари правилно са се съобразили с това при определяне броя на членовете в СИК.

В частта си по отношение на решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари жалбата е основателна. Налице е допусната грешка при прилагането на методическите указания, които са приложение към Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК и неправилното изчисление, а именно 19 ръководни места за партия „ГЕРБ" и съответно 8 ръководни места за партия „ДПС" е довело до неправилно решение по отношение на секционното ръководство на определените СИК. Според методическите указания партия „ГЕРБ" следва да получи 1/3 от ръководните места в СИК или общо 18 члена (по едно във всяка СИК), а партия Движение за права и свободи" да получи 9 члена от ръководните места в СИК.

С оглед на изложеното жалбата е неоснователна по отношение на решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари и следва да бъде оставена без уважение.

По отношение на решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари жалбата е основателна в частта си за определяне на секционното ръководство на СИК в община Крушари и следва да бъде отменено в тази си част.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 92, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Илхан Юсеин Мюстеджеб в частта й срещу решение № 24-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Крушари, като неоснователна.

ОТМЕНЯ решение № 25-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Крушари в частта му за определяне на ръководния състав на СИК и връща преписката за произнасяне съгласно изложените по-горе мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:31 часа

Всички решения