Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2219-МИ/НР/15.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2219-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Борислав Николаев Натов – кмет на община Долни чифлик, област Варна, срещу решение № 029 от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Долни чифлик

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-430/14.09.2015 г. от Борислав Николаев Натов - кмет на община Долни чифлик, област Варна, срещу решение № 029 от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Долни чифлик, с което е отменена Заповед № РД-1275/09.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик в частта й по отношение броя на секциите в гр. Долни чифлик и с. Гроздьово.

Към жалбата са приложени Заповед № 1256 от 02.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик, решение № 002 от 05.09.2015 г. на ОИК - Долни чифлик, с което е отменена Заповед № 1256 от 02.09.2015 г., Заповед № 1275 от 09.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик, решение № 029 от 12.09.2015 г. на ОИК - Долни чифлик, с което частично е отменена Заповед № 1275 от 09.09.2015 г., протокол № 006 от 12.09.2015 г. на ОИК - Долни чифлик, решение № 020 от 11.09.2015 г. на ОИК - Долни чифлик, Заповед № РД-1170 от 23.08.2011 г. на кмета на община Долни чифлик.

Жалбоподателят счита обжалваното решение на ОИК - Долни чифлик, за незаконосъобразно и неправилно. Излага подробни съображения за това, че избирателните секции в община Долни чифлик са правилно определени в заповедта да бъдат 7, а в с. Гроздьово - 3, тъй като е спазил правилото за райониране и преразпределение на секциите по адреси. В жалбата се твърди, че избирателите във всички населени места в община Долни чифлик гласуват от години в едни и същи избирателни секции и са свикнали с местонахождението им, както и с номера на съответната секция, и обратното би довело до хаос и объркване на избирателите при упражняване правото на глас в цялата община. Отделно от това, счита, че технически общинската администрация на Долни чифлик няма да може да се справи с редуциране на една от секциите в гр. Долни чифлик и с. Гроздьово поради това, че ще следва да промени броя на избирателите на всички секции. Не на последно място, счита, че срещу издадената от него заповед няма подадени жалби от представители на политически партии относно броя на секциите в общината. За да постанови обжалваното решение ОИК - Долни чифлик, е приела, че при издаване на процесната заповед кметът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от ИК, а именно в населените места при избори за общински съветници и за кметове се образуват толкова секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите.

Също така е приела, че в гр. Долни чифлик секциите трябва да бъдат 5+1 = 6, тъй като броят на избирателите е 5702, а в с. Гроздьово - 2, тъй като броят на избирателите е 1910, съгласно справка № 7 от 11.09.2015 г. на ГД „ГРАО". Тези факти са мотивирали общинската избирателна комисия да отмени в тази част Заповед № РД 1275 от 09.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея документи, намира същата за основателна.

При издаването на Заповед № РД 1275 от 09.09.2015 г. кметът на общината се е съобразил не само с броя на избирателите във връзка с чл. 9, ал. 4 от ИК, но и с адресите на същите избиратели, поради което правилно е определил броя на избирателните секции. Също така е взел предвид и обстоятелството, че от 2011 г. до настоящия момент в гр. Долни чифлик избирателите са гласували в 7 секции, а в с. Гроздьово в 3 секции, както и че избирателите са свикнали с местонахождението и с номерата на съответните секции.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 029 от 12.09.2015 г. на ОИК - Долни чифлик, като незаконосъобразно и неправилно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:38 часа

Всички решения