Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2225-МИ/НР/16.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2225-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Илиян Борисов Лашков срещу решение № 22 от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Илиян Борисов Лашков срещу решение № 22 от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, в частта му, в която се определя броят на членовете на секция № 001 с 530 гласоподаватели и секция № 003 с 527 гласоподаватели.

Според жалбоподателя не е спазен броят на гласоподавателите в горепосочените СИК.

Жалбата е подадена на 14 септември 2015 г. до Централната избирателна комисия. Към жалбата са приложени неотносими пълномощни.

В жалбата се излага и становище, че при останалите секции ОИК е взела минималния брой членове за СИК съгласно изискванията на закона, без да се съобрази с обстоятелството, че в изборния ден на 25 октомври 2015 г. ще се произведат избори за местна власт и референдум, което ще доведе до увеличаване работата на СИК с минимален брой членове и затрудняване на нормалното протичане на изборния ден.

С протоколно решение от 15 септември 2015 г. Централната избирателна комисия прие да разгледа жалбата, като взе предвид датата на обявяване на решението на интернет страницата на общинската избирателна комисия.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Секционните избирателни комисии се назначават от общинските избирателни комисии по аргумент от чл. 91 от ИК и т. 21 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за определяне на броя на членовете в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинските избирателни комисии и е преценка по целесъобразност.

При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия е определила броя на членовете на съответните секционни избирателни комисии поотделно при съобразяване на броя на избирателите за всяка избирателна секция.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Илиян Борисов Лашков срещу решение № 22 от 10 септември 2015 г. на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:19 часа

Всички решения