Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2241-МИ/НР/17.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2241-МИ/НР
София, 17.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Красимира Пенева Анастасова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Долни чифлик, област Варна, срещу решение № 021 от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Долни чифлик

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-471/15.09.2015 г. и в оригинал с вх. № МИ-10-1651/16.09.2015 г. от Красимира Пенева Анастасова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Долни чифлик, област Варна, срещу решение № 021 от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Долни чифлик, с което е оставена без разглеждане жалбата против Заповед № РД-1275/09.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик.

В жалбата се твърди, че ОИК неправилно и незаконосъобразно е оставила без разглеждане първоначалната жалба срещу Заповед № РД-1275 от 09.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик. За да приеме процесното решение, ОИК е приела, че за жалбоподателя липсва правен интерес, тъй като заповедта е частично отменена с Решение № 029 на ОИК - Долни чифлик.

Жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с представителна власт по пълномощия и по същество основателна.

Централната избирателна комисия с Решение № 2219-МИ/НР от 15.09.2015 г. е отменила Решение № 029 на ОИК - Долни чифлик.

Независимо от горното, Централната избирателна комисия, счита, че за жалбоподателя е налице правен интерес, тъй като в първоначалната жалба се навеждат оплаквания, различни от мотивите и основанията, с които ОИК отменя частично оспорваната заповед на кмета.

По горните съображения ЦИК счита, че правният интерес от подаването на жалбата е бил налице още при първоначалното оспорване на заповедта и комисията следва да се произнесе по жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 021 от 12.09.2015 г. на ОИК - Долни чифлик, като незаконосъобразно и неправилно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 17.09.2015 в 23:25 часа

Всички решения