Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2245-МИ/НР/17.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2245-МИ/НР
София, 17.09.2015

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК

Във връзка със запитвания от ОИК относно тълкуване на т. 16 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г., както и постъпило по e-mail питане от ОИК - Руен, с вх. № МИ-15-446/14.09.2015 г. относно тълкуване на разпоредбата на чл. 95 от ИК във връзка с чл. 396 от ИК и дали може за членове на СИК да бъдат назначавани лица, които са от други общини и области, ЦИК констатира, че е налице необходимост от изменение и допълнение на т. 16 от цитираното решение, като се допълни текстът с подробно разписване кога едно лице има право да гласува в съответния вид избор. Следва да се изпишат всички изисквания, изброени в чл. 396 и § 1, т. 4 от ДР на ИК. В ЦИК беше внесен следният проект на решение.

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА т. 16 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

„За членове на СИК се назначават български граждани, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК - навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция.

За членове на СИК могат да бъдат назначавани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на Република България, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК - навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адрес на пребиваване на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция, не са лишени от правото да гласуват в държавата-членка, на която са граждани, и са включени в избирателния списък - част ІІ."

Застъпено бе становище, че няма пречка в СИК да бъдат назначавани лица, чийто настоящ или постоянен адрес не е на територията на съответната община, когато те са на територията на Република България, както и че предложеният проект представлява стеснително тълкуване на чл. 95 от ИК.

„За" предложения проект гласуват: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и Ивилина Алексиева.

„Против" предложения проект гласуват: Емануил Христов, Румен Цачев, Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева и Владимир Пенев.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 95 и чл. 396 и § 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение за изменение и допълнение на т. 16 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.09.2015 в 23:52 часа

Всички решения