Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2250-МИ/18.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2250-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 10 и чл. 423, ал. 1 и 2 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

1. Общинските избирателни комисии провеждат жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

2. Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство.

3. В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят.

4. Изтегленият от ОИК при общия жребий номер важи за всички видове местни избори на територията на общината. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат.

5. При идентичност на партиите, коалициите (включително местните коалиции), регистрирали кандидати за общински съветници или за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избори, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.

Под „идентичност" се разбира еднаквост при изписване на наименованието на партията или на наименованието и на състава на коалицията на територията на общината.

6. Когато партия или коалиция (включително местна коалиция) не е регистрирала кандидатска листа в някой от изборните райони на територията на общината, в бюлетината за този вид избори не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

 

Процедура

7. Жребият се води от председателя на ОИК.

При негово отсъствие той се замества от заместник-председател или от секретаря на комисията.

8. В първата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на водещия процедурата по жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

9. Във втората кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна коалиция, регистрирали кандидат/и в ОИК, независимо от вида избор (за общински съветници, за кмет на община, за кметове на райони  или за кметове на кметства) и без да се повтаря. Добавят се и еднакви пликове, съдържащи имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за всички видове избори. Наименованието на партията, на коалицията или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ".

10. В третата кутия се поставят еднакви непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пореден номер. Броят на пликовете в тази кутия е равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „НОМЕРА".

11. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

12. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „НОМЕРА" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията или независимият кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.

13. Процедурата по т. 11 и 12 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

 

Резултат от жребия и обявяване

14. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

15. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

16. Тегленето на жребия да се проведе не по-късно от 23 септември 2015 г. (31 дни преди изборния ден). Мястото, датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2015 в 23:11 часа

Всички решения