Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2256-МИ/НР/18.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2256-МИ/НР
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гълъбово, област Стара Загора

С вх. №№ МИ-15-431 от 13.09.2015 г. и МИ-15-560 от 15.09.2015 г. в ЦИК са постъпили писма от ОИК - Гълъбово, подписани от председателя и секретаря на комисията. В същите се твърди, че Любомир Георгиев Лисичков - назначен за член на ОИК - Гълъбово с Решение № 1831-МИ/НР от 4 септември 2015 г. не е присъствал на проведените шест заседания на комисията. С вх. № МИ-15-637 от 17.09.2015 г. в ЦИК е пристигнало писмо по електронната поща от ОИК - Гълъбово, с приложено заявление от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", ведно с пълномощно на същия, с което е заявена смяна на член на ОИК - Гълъбово от квотата на ПП „ГЕРБ".

С вх. № МИ-15-697 от 17.09.2015 г. по електронната поща в ЦИК е постъпило писмо от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в ОИК - Гълъбово. Предлага се на мястото на Любомир Георгиев Лисичков - член на комисията, да бъде назначен резервния член - Вълчо Желев Динев.

Към предложението са приложени: молба от Любомир Георгиев Лисичков за освобождаването му като член на комисията, поради лични и семейни причини. В преписката по назначаване на ОИК - Гълъбово се съдържа декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Вълчо Желев Динев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Любомир Георгиев Лисичков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Вълчо Желев Динев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2015 в 23:57 часа

Всички решения