Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2260-МИ/18.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2260-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 и 20 от Изборния кодекс във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм. бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. , бр. 60 от 07.08.2015 г. (Наредбата), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Централната избирателна комисия съгласува с печатницата на Българска народна банка техническия образец и защитата на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. въз основа на образеца на бюлетините съгласно изборните книжа, одобрени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи, но не по-късно от 27 септември 2015 г. включително, ОИК установява резултата от извършените проверки на кандидатите и с решение утвърждава образец (съдържание по отношение на имената и номерата на регистрираните партии/коалиции/местни коалиции и техните кандидатски листи, включително на независимите кандидати) на бюлетината за всеки отделен вид избор. Информацията за имената и номерата на регистрираните партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети с независими кандидати и на кандидатите за кметове се изпраща по електронен път до ЦИК и до Печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините.

В срок до 28 септември 2015 г. включително Печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините изготвя и изпраща на всяка ОИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони за одобрение, с копие до ЦИК и до АМС.

За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини в срок до 23 септември 2015 г. Печатницата на БНБ/ подизпълнителят в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините изготвя и изпраща на всяка ОИК одобрена от ЦИК инструкция за работа и телефони за връзка и оказване на съдействие.

Общинската избирателна комисия незабавно, но не по-късно от 29 септември 2015 г. включително, одобрява чрез усъвършенстван електронен подпис, издаден на съответната ОИК, предпечатната заготовка и я изпраща по електронен път до печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печата на бюлетините с копие до ЦИК, до Администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите.

Усъвършенстван електронен подпис се издава за двама упълномощени членове на всяка ОИК, предложени от различни партии и коалиции, които управляват усъвършенствания електронен подпис заедно.

Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, съответните решения на общинските избирателни комисии, Наредбата и сключения за целта договор.

Печатницата на БНБ предоставя на Централната избирателна комисия копие от договора за отпечатване на хартиените бюлетини, копие от договорите с подизпълнителите (печатниците-изпълнители и подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат), както и информация за сроковете по изпълнението на всеки отделен договор.

Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка от упълномощени членове на ОИК по електронен път. Одобрението на електронния предпечатен образец се удостоверява с усъвършенствания електронен подпис, издаден на съответната ОИК.

Централната избирателна комисия при констатиране на грешка в съответна бюлетина може да спре процеса на отпечатване и да я върне на съответната ОИК за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Общинската избирателна комисия незабавно извършва проверка и взема решение за промяна или потвърждаване на съдържанието на върнатата бюлетина и уведомява ЦИК, Печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините и АМС.

Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на мястото в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

- да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието на бюлетините;

- на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

- да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата (печатниците-изпълнители) са длъжни да съдействат на Централната избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

Печатницата (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количеството, поредност на номерацията (серийност), като осигурява:

1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

4. контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

Печатницата (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.

Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със съответната ОИК и областна администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители и представители на Министерството на финансите. Копие от графика, съответно копие от протокола, се предоставя на ЦИК.

Транспортирането на бюлетините се осъществява от печатницата.

Упълномощените представители на съответната общинска избирателна комисия и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

Бюлетините за съответния изборен район - община, се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на двамата упълномощени членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.

Охранителните дейности при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.

Общинските избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции.

За съхранението и транспортирането на отпечатаните хартиени бюлетини до предаването им в областния център отговорност носи печатницата.

За произвеждането на втори тур на изборите за кметове се прилагат горепосочените правила със следните изключения: незабавно след определянето на резултатите от първия тур, но не по-късно от 24,00 ч. на 26 октомври 2015 г., ОИК с решение утвърждава образец (съдържание по отношение на партиите/коалициите/местните коалиции и имената на кандидатите за кметове, включително на независимите кандидати, които ще участват във втория тур) на бюлетината за всеки отделен вид избор за кмет на община/район/кметство, който се изпраща по електронен път до печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините), ЦИК и на Администрацията на Министерския съвет.

Общинската избирателна комисия одобрява предпечатната заготовка и я изпраща незабавно, но не по-късно от 3 часа след получаването й.

Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва в присъствието на упълномощени представители на съответната ОИК под контрола на Министерството на финансите, за което се съставя протокол. Командировъчните средства за членовете на ОИК са за сметка на държавния бюджет. При унищожаването на технологичния брак могат да присъстват и упълномощени членове на Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:15 часа

Всички решения