Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2282-МИ/НР/19.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2282-МИ/НР
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Еркан Шюкрю Хасан, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, общ. Джебел срещу решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Еркан Шюкрю Хасан, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел, срещу решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел, област Кърджали, с което е отказана регистрацията на инициативния комитет (ИК) за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел.

Жалбата е подадена на 16 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № МИ-12-5/16.09.2015 г. Към жалбата е приложено решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел.

Жалбата с оригиналните документи са постъпили с вх. № МИ-15-755 на ЦИК на 19.09.2015 г. Към нея са приложени: заявление за регистрация на ИК; страницата по № 11 от 14.09.2015 г. от регистъра на ИК; учредителен протокол с решение за създаване на ИК; декларации по чл. 153, ал. 4, т. 3 - 3 бр.; декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 - 3 бр.; декларации (образец на подписа) - 3 бр.; банкова сметка от 11.09.2015 г. от Юробанк България АД на името на представляващия ИК; протокол от събрание на ИК с информация за лицето, което ще отговаря за финансовата отчетност на предизборната кампания на ИК; препис-извлечение от протокол № 4 от 14.09.2015 г.; решение № 027-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Джебел с посочване на обявяването му - 22,10 ч. на 14.09.2015 г.

В жалбата се съдържат оплаквания, че ОИК - Джебел, е приела изискуемите документи за регистрацията на ИК за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел, в 9,45 ч. на 14.09.2015 г. без забележки като впоследствие към 17,45 ч. на 14.09.2015 г. са дадени указания по телефон за отстраняване на  пропуск в подадената документация, а имено липсата на изрично решение на ИК за определяне на лице, което да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност. Изтъква се още, че в мотивите на обжалваното решение е посочено представянето на всички изискуеми документи за регистрацията на ИК, като с диспозитива на решението се отказва  регистрацията на ИК. Твърди се за умисъл в действията на ОИК в община Джебел с цел недопускане в изборите на независимия кандидат за кмет на кметство в с. Генерал Гешево, община Джебел, издигнат от ИК. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение на ОИК - Джебел, с което е отказана регистрацията на ИК за участие в изборите за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт. Същата е допустима, разгледана по същество е основателна.

От представените доказателства е видно, че с решение № 027-МИ 14.09.2015 г. ОИК в община Джебел отказва да регистрира ИК в състав от три лица за издигането на независим кандидат за кмет на кметство с. Генерал Гешево, община Джебел, за неизпълнение на изискванията на чл. 153, ал. 4, т. 7 от Изборния кодекс и раздел VII, т. 7, буква „е" от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК, а имено не са посочени имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите и разходите и счетоводната отчетност на ИК в законоустановения срок  18,00 ч. на 14.09.2015 г. Също така в мотивите на обжалваното решение в т. 6 погрешно са посочени наличието на изискванията на чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 15 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Видно от представените доказателства по преписката ИК е представил всички изискуеми документи за регистрацията му за участие в изборите за кмет на кметсво в с. Генерал Гешово, община Джебел, съгласно чл. 153, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел VII, т. 5 от  Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК. Видно от протокол № 4 от 14.09.2015 г. от проведеното заседание на ОИК - Джебел, липсват данни за дадени указания във връзка с констатирани несъответствия на документацията, но от твърденията на жалбоподателя става ясно, че в към 17,45 ч. същият получава такива за отстраняването на установен пропуск, а имено липсата на изрично решение за определяне на лице, което да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност в решението на инициативния комитет. Този пропуск е отстранен в 18,20 ч. с дописване в протокола от събранието на ИК.

Съгласно раздел VII, т. 5 от  Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК в решението за образуване на ИК се посочват: за издигането на кой независим кандидат се образува ИК; за кой вид избор (общински съветници, кмет на община, район или кмет на кметство) и от кого се представлява ИК. Указанията за отстраняването на нередовности в подадената документация са дадени едва 15 минути преди да е изтекъл крайният срок по чл. 148, ал. 7 от Изборния кодекс. С тези си несвоевременни действия ОИК -Джебел, е поставила в невъзможност ИК да изпълни дадените указания в срок.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 027-МИ от 14.09.2015г. на ОИК - Джебел.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК - Джебел, да приеме решение при спазване на правилата за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 20:23 часа

Всички решения