Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 378-ПВР/17.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 378-ПВР
София, 17.08.2011

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", представлявана от Красимир Дончев Каракачанов - председател, заведено под № 3 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 27.11.2009 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на промени по партидата на партията; удостоверение за актуално правно състояние от 01.07.2011 г. на СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 8176/1999 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 98 на „Държавен вестник", бр. 44 от 2000 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Организационния съвет на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", проведено на 16.07.2011 г., компетентен съгласно Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на НИК на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за регистриране за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; банково бордеро от „Първа инвестиционна банка" АД, Централни хали, за внесен безлихвен депозит от 03.08.2011 г.; заверено от партията копие от удостоверение № 48-00-311 от 30.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; декларация от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 8176/1999 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 3660-0 от 04.07.2011 г. на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон - гр. София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно № 64 от 03.08.2011 г. от Красимир Дончев Каракачанов, с което упълномощава Ангел Чавдаров Джамбазки, Карлос Арналдо Контрера и Юлиян Кръстев Ангелов, заедно и поотделно, да го представляват пред ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 18 464  избиратели, подкрепящи регистрацията.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ВМРО - БНД.

От протокол № 92-00-742 от 15.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 83, ал. 3, изр. 1 от Изборния кодекс.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 и чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е ВМРО - БНД.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.08.2011 в 09:48 часа

Всички решения