Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 471-ПВР/23.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 471-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", представлявана от Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев и Валентин Кирилов Касабов - председатели, заведено под № 7 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 11.07.2011 г. по ф.д. № 358/2011 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние от 22.07.2011 г. на СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 124 и стр. 125 на „Държавен вестник", бр. 58 от 29.07.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол, ведно с решение от заседание на Националния политически съвет на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", проведено на 31.07.2011 г., компетентен съгласно Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; образци от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; банково бордеро от „УниКредит Булбанк" АД, за внесен безлихвен депозит от 02.08.2011 г.; писмо от Българска народна банка, изх. № 37-0248 от 04.08.2011 г.; служебна бележка № 48-00-402 от 28.07.2011 г. на Сметната палата, с което ни уведомяват, че съгласно Закона за политическите партии ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" не е имала задължение да внася в Сметната палата годишни финансови отчети за годините 2008, 2009 и 2010; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 22.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 358/2011 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 001-366 от 26.07.2011 г. на „УниКредит Булбанк" АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 17 090 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ".
От протокол № 92-00-759 от 22.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс.
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:04 часа

Всички решения