Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 474-ПВР/23.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 474-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", подписано от Мария Василева Капон, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 11 на 17 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 14.06.2008 г. на СГС по ф.д. № 337/2008 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии при СГС; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 337/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 121 на „Държавен вестник", бр. 71 от 12.08.2008 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Изпълнителния съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 14.06.2011 г. за взето решение от Централното ръководство на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., придружен със заверен списък на присъстващите; протокол от заседание на Националния партиен съвет на „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" от 17.07.2011 г. за взето решение за участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия, придружен със заверен списък на присъстващите; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-385 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; вносна бележка от 17.08.2011 г. от Българска народна банка за внесен безлихвен депозит; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 04.08.2011 г., издадено от „Банка Пиреос България" АД, гр. Пловдив, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 337/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 14 330 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.
От протокол № 92-00-772 от 23.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК за наличие на необходимия брой от 7000 подписи.
Налице са изискванията на чл. 79 ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:09 часа

Всички решения