Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 475-ПВР/23.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 475-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", подписано от Ахмед Демир Доган, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 16 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 26.04.1990 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф. д. № 2574/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 7 и стр. 8 на „Държавен вестник", бр. 35 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"; препис-извлечение от протокол от 19.07.2011 г. от заседание на Централното оперативно бюро на „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с взето решение за участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК, заедно с присъствен лист от заседанието и решение № 5 от 19.07.2011 г. на ЦОБ; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; банков документ - преводно нареждане от 16.08.2011 г. на Търговска Банка Д АД, Финансов център - София за внесен депозит за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката; писмо № 37-0268 от 17.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за внесен изборен депозит; удостоверение № 48-00-405 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф. д. № 2574/1990 г.; удостоверение № РИД-001-222 от 26.07.2011 г. от Търговска банка Д АД, Финансов център - София, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно № 132 от 28.07.2011 г. от Ахмед Демир Доган, с което упълномощава Мустафа Сали Карадайъ, да представлява партията пред ЦИК; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 15 206 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „ДПС".
От протокол № 92-00-774 от 23.08. 2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискване за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс.
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 1, изр. 1 и чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е: ДПС.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:10 часа

Всички решения