Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 482-ПВР/23.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 482-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", подписано от представляващия партията Петя Ставрева Ставрева, заведено под № 19 на 23 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 13.07.2007 г. по ф.д. № 10398/2007 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от Решение от 01.07.2008 г. за вписване на промени в регистъра на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО 2 състав, по ф.д. № 10398/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 156 на „Държавен вестник", бр. 100 от 30.11.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 124 от „Държавен вестник", бр. 58 от 29.07.2011 г. за вписани промени; извлечение от протокол № 15 от 21.07.2011 г. от Постоянното присъствие на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" с присъствен лист; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-374 от 21.07.2011г. на Сметната палата; заверен от СГС устав на политическата партия; удостоверение по чл. 19а от ЗПП от 21.07.2011 г., по ф.д. № 10398/2007 г.; на СГС - ФО, 2 състав; платежно нареждане от 22.08.2011 г. на „ПроКредит Банк (България)" АД за внесен изборен депозит, писмо № 37-0282 от 23.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за постъпил изборен депозит на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"; удостоверение № 0588 от 22.08.2011 г. на „ПроКредит Банк (България)" АД за разплащателна сметка на партията, пълномощно на Георги Маринов Димитров от представляващия партията и списък със заявени 13 920 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. за регистрация на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" в условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е: ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:21 часа

Всички решения