Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 487 -МИ/23.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 487 -МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  заличаване регистрация на политическа партия „ЩИТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 102-МИ от 8 август 2011 г. е регистрирала политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс. С писмо изх. № 92-00-720 от 09.08.2011 г. и протокол от 09.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 28-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 7525 избиратели и допълнително представения с уведомително писмо списък, съдържащ саморъчни подписи на 1200 избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „ЩИТ", не отговаря на условията на закона. Видно от представения протокол на ГД „ГРАО" в МРРБ броят на установените коректни записи е 3942, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква „м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
С Решение № 135-МИ от 10 август 2011 г. Централната избирателна комисия е заличила регистрацията на политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С Решение № 11150 от 16 август 2011 г. по адм.д. № 9945/2011 г. Върховният административен съд на Република България, 4 отделение, е отменил Решение № 135-МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК. В изпълнение на решението ЦИК е дала на 16 август 2011 г. в 16,05 ч. указания на Янко Щерьов Славчев, упълномощен от представляващия ПП „ЩИТ" Асен Демирев Иванов, да представи допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
На 18 август 2011 г. е представен допълнителен списък със заявени 4000 имена, ЕГН и саморъчни подписи на избиратели. С протокол от 22 август 2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е установено, че от допълнително проверените 4078 записа броят на коректните записи е 1945. Общият брой коректни записи на представените от ПП „ЩИТ" списъци съдържа имената, ЕГН и саморъчните подписи на 5887 избиратели, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква „м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „ЩИТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 102-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 61 от 08.08.2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:36 часа

Всички решения