Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 497-МИ/23.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 497-МИ
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  заличаване регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 111-МИ от 8 август 2011 г. е регистрирала политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
С писмо изх. № 92-00-722/09.08.2011 г. и протокол от 09.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 28-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 89, ал. 3 ,т. 11 от ИК. Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 7778 избиратели, подкрепящи регистрацията на „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ", не отговаря на условията на закона, видно от представения протокол на ГД" ГРАО". Броят на установените коректни записи е 5409, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква "м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
С Решение № 133-МИ/10.08.2011г. Централната избирателна комисия е заличила регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С Решение № 11149 от 16 август 2011 г. Върховният административен съд на Република България, 4 отделение е отменил Решение № 133-МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК. В изпълнение на указанията, дадени в решението Централната избирателна комисия е дала на 16 август 2011 г. указания на Десислава Петкова, посочена в заявлението като лице за контакт, че следва да представи допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
На 18 август е представен допълнителен списък със заявени 3100 имена, ЕГН и саморъчни подписи на избиратели. С протокол от 22 август 2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ е установено, че от допълнително проверените 3050 записи броят на коректните записи е 1 394. Общият брой коректни записи на представените от политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" списъци съдържа имената, ЕГН и саморъчните подписи на 6803 избиратели, което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква „м" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 111-МИ от 8 август 2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 70 от 8 август 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:58 часа

Всички решения