Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 521-МИ/25.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 521-МИ
София, 25.08.2011

ОТНОСНО:  поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Допуска поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, съгласно приложенията към настоящото решение, както следва:

1. В Приложение № 63:
- след ред 1 на таблица част І се добавя нов ред с три графи. В първата графа се вписва цифрата 2, във втората графа се изписва текст „Брой заличени имена", под него многоточие, под многоточието текст „(с думи)", а в третата графа - многоточие и под многоточието текст „(с цифри)";
- текстът във втората графа на ред 3 се изменя, както следва: „Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)";
- номерацията на останалите редове в таблицата се променят съответно.
- след ред 1 на таблица част ІІ се добавя нов ред с три графи. В първата графа се вписва цифрата 2, във втората графа се изписва текст „Брой заличени имена", под него многоточие, под многоточието текст „(с думи)", а в третата графа - многоточие и под многоточието текст „(с цифри)";
- текстът във втората графа на ред 3 се изменя, както следва:„Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)";
- номерацията на останалите редове в таблицата се променят съответно.

2. В Приложение № 97:
а) на ред "(собствено, бащино, фамилно име)" под многоточието на ред "Подписаният(ата)" след думата "бащино" се добавя "(ако е приложимо)";
б) на ред "ЕГН" след съкращението "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛН";
в) на ред "... издаден на ... от ..." след многоточието след думата "от" се поставя наклонена черта и се добавя "№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него" и след думите "постоянен адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "адрес на пребиваване";
г) в указанието към образеца абзац втори се изменя така:
"Декларацията се подава от всяко физическо лице - български гражданин или гражданин на друга държава-членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, общият размер на даренията на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лева."

3. В Приложение № 98:
а) на ред "(собствено, бащино, фамилно име)" под многоточието на ред "Подписаният(ата)" след думата "бащино" се добавя "(ако е приложимо)";
б) на ред "ЕГН" след съкращението "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛН";
в) на ред "... издаден на ... от ..." след многоточието след думата "от" се поставя наклонена черта и се добавя "№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него" и след думите "постоянен адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "адрес на пребиваване";
г) текстът "направеното от мен дарение на:", изписан под думите "ДЕКЛАРИРАМ, че:", се замества с текста: "средствата, с които съм финансирал кампанията на";
д) в указанието към образеца абзац втори се изменя така:
"Декларацията се подава от всеки кандидат или член на инициативен комитет - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията на политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лева."

4. В Приложение № 99:
а) на ред "(собствено, бащино, фамилно име)" под многоточието на ред "Подписаният(ата)" след думата "бащино" се добавя "(ако е приложимо)";
б) на ред "ЕГН" след съкращението "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛН";
в) на ред "... издаден на ... от ..." след многоточието след думата "от" се поставя наклонена черта и се добавя "№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него" и след думите "постоянен адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "адрес на пребиваване";
г) в указанието към образеца абзац първи се изменя така:
"Декларацията се подава от всяко физическо лице - български гражданин или гражданин на друга държава-членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, предоставило имущество за временно и безвъзмездно ползване."

5. В Приложение № 103, в указанието към образеца, абзац шести, изречение първо, запетаята и думите "а за инициативния комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата" се заличават.

6. В Приложение № 104, в указанието към образеца, абзац шести, изречение първо, запетаята и думите "а за инициативния комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата" се заличават.

ІІ. Изменя Приложение № 65 съгласно приложението към настоящото решение.

ІІІ. Анулира Приложение № 100 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

ІV. Утвърждава нови образци на изборни книжа - приложения № 63, 65, 97, 98, 99, 103 и 104, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.08.2011 в 22:14 часа

Всички решения