Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 653-ПВР/МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 653-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т.1 - 3 и т. 26 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 33, ал. 1, т. 19 и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 49, ал. 2, чл. 101, чл. 102, чл. 133, ал. 1, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, § 1, т. 13, § 1, т.18, § 5, т.10 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


I. Застъпници
1. Всеки кандидат може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат лица, които имат избирателни права съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс. Застъпници на кандидатите за общински съветници и кметове могат да бъдат лица, които имат избирателни права съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс.
2. Съгласно §5, т.10 от ДР на Изборния кодекс при произвеждане едновременно на два или повече вида избори кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от една и съща партия или коалиция от партии, могат да бъдат представлявани общо от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден за всички произвеждани избори, като в изборното помещение може да присъства само един застъпник.
3. Застъпниците се регистрират в съответната ОИК по искане на
кандидата, като им се издава удостоверение по образец,
утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците се регистрират след датата на регистрацията на съответния кандидат, когото представляват, до изборния ден включително.
4.Застъпникът има право:
а) да подпомага кандидата в избирателната кампания и да представлява неговите интереси пред избирателните комисии и държавните органи;
б) да присъства на заседанията на съответната общинска и секционна избирателна комисия, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседание на общинската избирателна комисия може да присъства само по един застъпник от всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет;
в) да присъства при откриване на изборния ден;
г) да присъства в изборното помещение по време на гласуването, без да пречи на гласуването;
д) да присъства в изборното помещение при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като му се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;
е) да получи извлечение от протокола с резултатите от гласуването в съответната избирателна секция съгласно установения образец, както и да получи извлечение от протокола на съответната общинска избирателна комисия с резултатите от гласуването в изборния район, съгласно установените образци.
5. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията по предходното изречение се прекратяват от деня на заличаването.
6. Застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
7. Застъпниците могат да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 538-ПВР/МИ от 26.08.2011 г. от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. След отстраняване на нередовностите застъпникът се допуска отново до участие в изборния ден.
8. Застъпниците не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
9. Отказът на ОИК за регистриране на застъпник или издаване на удостоверение може да се обжалва пред ЦИК при условията и по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс.


II. Наблюдатели
10. Наблюдатели по смисъла на § 1, т.18 от ДР на Изборния кодекс са:
а) поканени чрез Министерството на външните работи представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции от партии, участващи в изборите;
б) упълномощени членове на български неправителствени организации.

11. Българските неправителствени организации, които желаят да участват с упълномощени членове като наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. представят в ЦИК нарочно заявление, в което посочват:
- наименование на неправителствената организация;
- лицето/лицата, което/които представлява/т неправителствената организация;
- седалище и адрес на управление;
- телефон за връзка и лице за контакт.
12. Към заявлението по предходната точка се представя удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, издадено от съда след датата на насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на Република България - 17.06.2011 г.
13. Документите се подават не по-късно от 20 октомври 2011 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 ч.
14. Централната избирателна комисия допуска с решение българските неправителствени организации до участие в изборите с наблюдатели.
15. Допуснатите до участие в изборите с наблюдатели български неправителствени организации представят в ЦИК списък с упълномощените от тях членове. Списъкът трябва да съдържа трите имена и ЕГН на упълномощените от тях лица. Списъкът се представя и на технически носител.
16. Централната избирателна комисия допуска с решение наблюдателите по т. 10, буква "а" по представен от Министерството на външните работи списък.
17. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели (приложения № 15 от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и № 24 от изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.).
18. Наблюдателят има право:
а) да присъства при откриване и закриване на изборния ден;
б) да присъства в изборните помещения по време на гласуването, без да пречи на гласуването;
в) да присъства при отварянето на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
г) да получи извлечение от протокола на съответната СИК и ОИК с данните от гласуването съобразно установените образци (приложения № 72, № 74, № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88 от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и приложения № 69 и № 71 от изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.);
д) да гласуват за президент и вицепрезидент на републиката с удостоверение за гласуване на друго място - за наблюдателите по т. 10, буква "б".
19. Наблюдателят не може да бъде придружител при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

III. Представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети
20. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати в ЦИК или съответната ОИК, могат да упълномощят писмено по един свой представител, който има право:
а) да присъства при откриването на изборния ден;
б) да присъства в изборното помещение по време на гласуването, но без да пречи на гласуването;
в) да присъства при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като му се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;
г) да получи извлечение от протокола с резултатите от гласуването в съответната избирателна секция съгласно установения образец, както и да получи извлечение от протокола на съответната общинска избирателна комисия с резултатите от гласуването в изборния район, съгласно установените образци.
21. Представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 22:09 часа

Всички решения