Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 655-МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 655-МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ + ВМРО” срещу решения № 74-МИ и № 75-МИ от 26.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Русе, област Русе

Постъпила е жалба вх. № 542 от 29.08.2011 г. от Теодора Константинова-Гайдова и Искрен Веселинов, представляващи местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ + ВМРО", срещу решения № 74-МИ и № 75-МИ от 26.08.2011 г. на ОИК в община Русе, област Русе, с които общинската избирателна комисия е регистрирала местна коалиция от партии „Общност на демократичните сили в Русе - Съюз на свободните демократи, Демократическа партия, В.М.Р.О. - НИЕ, Български демократичен съюз - Радикали, Движение Гергьовден, Земеделски народен съюз, Българска нова демокрация" за участие в изборите за общински съветници и кмет на кметство на 23 октомври 2011 г. в община Русе.
Със същите решения общинската избирателна комисия е постановила в наименованието на местната коалиция и в бюлетината за избор на общински съветници и кмет на кметство в община Русе партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да бъде изписвана с абревиатура „В.М.Р.О. - НИЕ".
Жалбоподателите твърдят, че в нарушение на разпоредби от Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия в община Русе неправилно е регистрирала местната коалиция „Общност на демократичните сили в Русе - Съюз на свободните демократи, Демократическа партия, В.М.Р.О. - НИЕ, Български демократичен съюз - Радикали, Движение Гергьовден, Земеделски народен съюз, Българска нова демокрация" за участие в изборите за общински съветници и кмет на кметство в община Русе на 23 октомври 2011 г., като е допуснала наименованието на партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да фигурира в наименованието на коалицията, респективно бъде изписвано в бюлетината за избор на общински съветници и кмет на кметство в община Русе с абревиатура „В.М.Р.О. - НИЕ".
Централната избирателна комисия намери постъпилата в срок жалба за допустима и разгледана по същество - за основателна.
Съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ИК и раздел II, т. 4 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК наименованието или абревиатурата на коалиция от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по ЗПП преди 21.06.2011 г. - датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии в скоби може да бъде добавено наименованието или абревиатурата на участващите в състава й партии (чл. 77, ал. 3 от ИК и раздел II, т. 5 от Решение № 203-МИ на ЦИК).
Пред Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са регистрирани политическите партии „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Тези политически партии са представили към заявлението си за регистрация заверени от СГС преписи на решенията за първоначалната им регистрация и от решенията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" е първоначално регистрирана с решение № 371 от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО. Промени в наименованието на партията не са извършвани. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е променила наименованието си с решение от 26.02.2010 г., като преди това наименованието е било „БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" с първоначална регистрация на партията с решение от 01.07.2003 г. по ф.д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗПП не допуска политически партии, чиито наименования повтарят наименованието или абревиатурата на други партии, регистрирани преди тях, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци.
Централната избирателна комисия намира за недопустимо и в противоречие с цитираните императивни законови правила политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" да използва абревиатурата на регистрирана преди нея в регистъра на СГС друга политическа партия. Единствено партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" може да използва своето пълно или съкратено наименование за участие в изборите за общински съветници и кметове и в бюлетините. Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" не може да се регистрира пред общинските избирателни комисии в състав на местна коалиция, добавяйки в скоби към наименованието на местната коалиция своя абревиатура или съкратено наименование, тъй като те повтарят наименованието на регистрираната преди нея политическа партия. Използваната абревиатура „В.М.Р.О. - НИЕ" може да въведе в заблуждение избирателя, че в състава на местната коалиция участва другата партия - „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", регистрирана по-рано.
Общинската избирателна комисия в община Русе не е съобразила законовите забрани и Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК, като е допуснала неправилна регистрация на местна коалиция „Общност на демократичните сили в Русе - Съюз на свободните демократи, Демократическа партия, В.М.Р.О. - НИЕ, Български демократичен съюз - Радикали, Движение Гергьовден, Земеделски народен съюз, Българска нова демокрация", в чието наименование политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е изписана с абревиатура, повтаряща наименованието на друга партия. Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на заявлението в разгледаната насока, съгласно правомощието по чл. 77, ал. 4, във връзка с чл. 95, ал. 6 от ИК, като е постановила регистрация на местна коалиция с наименование, противоречащо на закона. Обжалваните решения на ОИК следва да бъдат отменени, като ОИК укаже в 3-дневен срок на представляващия местната коалиция да подаде ново заявление (Приложение № 26 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) и ново решение на местната коалиция от партии, в които наименованието на коалицията да съдържа пълното наименование на партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници в община Русе и за кметове на кметства в община Русе на 23 октомври 2011 г.
По изложените съображения Централната избирателна комисия намира всяко от обжалваните решения за незаконосъобразно и в частта с която е прието, че в наименованието на коалицията в бюлетината политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" ще се изписва с абревиатурата „В.М.Р.О. - НИЕ".
Решение № 75-МИ от 26.08.2011 г. е постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 95, ал. 3, т. 2 от ИК и т. 14.2. от Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК. В него липсва поименно изброяване на кметствата, за които местната коалиция от партии ще участва в изборите за кмет на кметство. В новото решение Общинската избирателна комисия в община Русе ще следва да изпише поименно всички кметства в изборите за кмет на кметство, в които регистрира местната коалиция от партии. В случай че местната коалиция не е спазила разпоредбата на т. 14.2. от Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК за поименно изброяване на кметствата, в изборите за кмет на които иска регистрация, Общинската избирателна комисия в община Русе ще следва да даде указания на местната коалиция от партии за съобразяване на заявлението й с решението на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя изцяло решение № 74-МИ от 26 август 2011 г. на ОИК в община Русе, област Русе, за регистрация на местна коалиция от партии „Общност на демократичните сили в Русе - Съюз на свободните демократи, Демократическа партия, В.М.Р.О. - НИЕ, Български демократичен съюз - Радикали, Движение Гергьовден, Земеделски народен съюз, Българска нова демокрация" за участие в изборите за общински съветници в община Русе в изборите на 23 октомври 2011 г.
Отменя изцяло решение № 75-МИ от 26 август 2011 г. на ОИК в община Русе, област Русе, за регистрация на местна коалиция от партии „Общност на демократичните сили в Русе - Съюз на свободните демократи, Демократическа партия, В.М.Р.О. - НИЕ, Български демократичен съюз - Радикали, Движение Гергьовден, Земеделски народен съюз, Българска нова демокрация" за участие в изборите за кмет на кметство в община Русе в изборите на 23 октомври 2011 г.
Задължава ОИК в община Русе, област Русе, да даде указания на представляващия местната коалиция в 3-дневен срок да отстрани констатираните непълноти.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 02.09.2011 в 13:12 часа

Всички решения