Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 690-МИ/05.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 690-МИ
София, 05.09.2011

ОТНОСНО:  проверка на кандидатските листи за общински съветници и кметове, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 26, ал. 1, т. 31, чл. 26, ал. 5, т. 2, чл. 33, ал. 1, т. 16, чл. 126, ал. 2, 5, 6 и 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Незабавно след получаване на предложението за регистриране на кандидатска листа за общински съветници, за регистриране на кандидат за кмет на община или на кметство общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящ адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация. Проверката на листите се извършва по реда на вписването на предложението в съответния регистър на ОИК.
2. Служебната проверка и отбелязване на данните от личната карта (личния паспорт за страната) се извършва при личното явяване на кандидата пред ОИК чрез предоставяне на личната карта. В случаите че кандидатът не се явява лично, лицето, подаващо предложението и приложенията към него, представя пред ОИК и заверени от кандидатите копия от личната им карта (личен паспорт за страната). Личната карта (личният паспорт за страната) или копията от тях се връщат на приносителя им след извършване на проверката.
3. Проверката по т. 1, касаеща постоянния и настоящ адрес и датата на адресните регистрации на кандидатите - български граждани, се извършва въз основа на издадена справка от съответната общинска администрация.
4. Когато в предложената за регистриране кандидатска листа за общински съветници има кандидат, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от него адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи - дирекция „Миграция". Общинската избирателна комисия изпраща незабавно в МВР - дирекция „Миграция", гр. София, бул. „Мария-Луиза" № 48, копие от представената от кандидата декларация - Приложение № 54 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, за проверка на заявения от кандидата адрес на пребиваване.
5. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно в ЦИК извлечение от Регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 39 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) за кандидатите за общински съветници, които са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани. По искане на Централната избирателна комисия това извлечение от регистъра се проверява от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието за наличие на следните обстоятелства:
- навършили ли са 18 години към изборния ден включително;
- имат ли българско гражданство;
- имат ли гражданство в държава извън Европейския съюз;
- поставени ли са под запрещение (пълно или ограничено);
- изтърпяват ли наказание лишаване от свобода;
- имат ли статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
- живели ли са в съответното населено място най-малко през последните 4 месеца. „Живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място" е гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който към 22.06.2011 г. включително датата на адресната регистрация по адрес на пребиваване на територията на съответната община, в която ще се кандидатира.
6. След получаване на резултатите от проверката по т. 5 Централната избирателна комисия незабавно изпраща същите в съответната общинска избирателна комисия.
7. След получаване на резултатите от проверката по т. 5 в случаите, когато се установи, че кандидат - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз не отговаря на изискванията на чл.4, ал. 5 или ал. 6 от Изборния кодекс съответната ОИК заличава регистрацията на кандидата по реда на чл.33, ал.1, т. 16 от ИК.
8. Когато в резултат на проверката по Решение № 677-МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК се установи, че определен кандидат е регистриран в нарушение на разпоредбите на чл. 122, ал. 1 - 4, Централната избирателна комисия обявява за недействителна неговата регистрация по реда на чл. 26, ал. 5, т. 2 от ИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.09.2011 в 22:14 часа

Всички решения