Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 709-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 709-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брусарци, област Монтана, назначена с Решение № 244-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-529/03.09.2011 г. от Наташа Михайлова Димитрова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Брусарци, област Монтана. Предлага се на мястото на председателя на комисията Венцислава Симеонова Младенова, ЕГН ...да бъде назначена Гергана Олегова Георгиева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК в община Брусарци. Към предложението са приложени: заявление от Венцислава Симеонова Младенова за освобождаването й, като председател на ОИК и пълномощно от 22.07.2011 г. на името на Наташа Михайлова Димитрова да представлява ПП „ГЕРБ" пред ОИК за община Брусарци. Политическа партия „ГЕРБ" предлага Борислав Викторов Борисов с ЕГН ...да бъде назначен за член на ОИК в община Брусарци, област Монтана. Приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Борислав Викторов Борисов, копие от личната карта на лицето и копие от диплома за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Брусарци, област Монтана, Венцислава Симеонова Младенова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Брусарци, област Монтана, Гергана Олегова Георгиева, ЕГН ..., досегашен член на комисията и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Брусарци, област Монтана, Борислав Викторов Борисов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 22:09 часа

Всички решения