Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 741-МИ/12.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 741-МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Гражданско сдружение „Регионално бъдеще”, с. Връв, област Видин, срещу решение № 19 от 29.08.2011 г. на ОИК – Брегово, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 592 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Свилен Севастакиев Маринов - управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще" от с. Връв, област Видин, срещу решение № 19 от 29.08.2011 г. на ОИК - Брегово, с което решение посоченият ОИК е определил населените места, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство. Жалбоподателят е изтъкнал множество съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, позовавайки се на норми на международното право и изтъквайки, че § 16 от ПЗР на Изборния кодекс е обявен за противоконституционен с решение № 4 на Конституционния съд, постановено по конституционно дело № 4/2011 г.
Жалбоподателят развива и съображения, че оспореният акт нарушава основни политически права на гражданите, каквото е тяхното активно избирателно право по отношение избора на кмет на кметство. Допълнително се сочат производства пред Административен съд - София-град, и Върховния административен съд, по които жалбоподателят е бил страна, а ответник по жалбата му Централната избирателна комисия.
Жалбоподателят моли оспореният акт да бъде отменен и да се дадат указания на ОИК за ново произнасяне за определяне на изборни райони в община Брегово, сред които следва да бъдат определени като едномандатни райони за избор на кмет на кметство селата Връв и Делейна.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна, макар и на основания, различни от тези, посочени от жалбоподателя.
С обжалваното решение № 19 от 29.08.2011 г. ОИК - Брегово, е обявила, че избори за кметове на кметства ще се произведат на 23 октомври 2011 г. в населените места от община Брегово - с. Балей, Куделин, Косово, Гъмзово и Ракитница. Актът е постановен при липса на фактически и правни основания за неговото издаване. От правна страна като основание за издаване са посочени Решение № 23-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК и справка на ТЗ „ГРАО" към 21.06.2011 г. По този начин не е посочено правно основание за издаване на акта. Общинската избирателна комисия е следвало да посочи законов текст, въз основа на който приема оспореното решение, в конкретния случай чл. 33, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 70 и § 16 от ПЗР на ИК, като същите текстове определят компетентността на ОИК да приеме решение, с което да определи и обяви номерата на изборните райони на територията на общината, дефинират понятието „изборен район" по отношение на произвеждането на избори за общински съветници и кметове, както и законовата уредба досежно диференциацията на населените места по признака брой на население, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства. Компетентността на общинската избирателна комисия в тази посока се урежда от чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК, съгласно който текст ОИК определя и обявява номерата на изборните райони в общината. Такива са и указанията на ЦИК в Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. От фактическа страна по преписката липсват мотиви както в решението, така и в протокола от проведеното заседание, на което същото е постановено, доколкото липсва официално издадена справка от ТЗ на ГД „ГРАО" в МРРБ досежно броя на населението по постоянен адрес в населените места в община Брегово. Приложеният по преписката на ОИК документ съставлява електронна извадка, същият не е подписан и по този начин не съдържа белезите на официален удостоверителен документ. Без такава справка, издадена по надлежния ред, е невъзможно законосъобразно да се определят изборните райони за кметове на кметства. С Решение № 23-МИ от 13 юли 2011 г. Централната избирателна комисия е указала, че под население се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД „ГРАО" в МРРБ към 21 юни 2011 г. - датата на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Ето защо оспореното решение следва да бъде отменено, на Общинската избирателна комисия в община Брегово да бъдат дадени указания да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони въз основа на официална справка от ТЗ на ГД „ГРАО" в МРРБ, като се съобразят и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 19 от 29.08.2011 г. на ОИК - Брегово, област Видин, и указва на ОИК - Брегово, да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони на територията на общината въз основа на официална справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ, като съобрази и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:35 часа

Всички решения