Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 924-МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 924-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Кръстьо Петров – областен координатор на ПП „АТАКА” – Ямбол, срещу решениe № 124-МИ от 18.09. 2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 991 от 20.09.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Петров, пълномощник на ПП „АТАКА", срещу решениe № 124-МИ от 18.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с коeто е регистриран Георги Веселинов Зафиров като кандидат за кмет в община Ямбол за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. от името на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ".
Жалбоподателят твърди, че има нарушение при приемане на решението за регистрация на кандидата за кмет, предложен от местната коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", тъй като няма валидно решение, взето от компетентния съгласно решението за образуване на коалицията от партии орган по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК. С жалбата се прави искане Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение.
Жалбата е допустима като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване и в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Решение № 124-МИ от 18.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, е обявено на 18.09.2011 г. в 18,30 ч. Жалбата е депозирана чрез Общинската избирателна комисия - Ямбол, до Централната избирателна комисия на 20.09.2011 г. Разгледана по същество същата е основателна.
С решение № 107-МИ от 07.09.2011 г. ОИК - Ямбол, е регистрирала местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за кмет на 23 октомври 2011 г. Към заявлението за регистрация на местната коалиция са приложени протокол от 19.08.2011 г. за проведена среща на упълномощените представители на: ВМРО - Българско национално движение - Иван Иванов Петков, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ „ - Станимир Петров Кескинов, и СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" - Атанас Панайотов Проданов, на която е взето решение за учредяване на местна коалиция за участие в изборите за кмет и общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Ямбол. Взето е решение за наименованието на коалицията, а именно „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", както и за определяне лице, представляващо местната коалиция; протокол от 25.08.2011 г. от срещата на упълномощените представители на: ВМРО - Българско национално движение - Иван Иванов Петков, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ „ - Станимир Петров Кескинов, и СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА" - Атанас Панайотов Проданов, регистрирали местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", на която е взето решение за приемане на нови членове на коалицията: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Стефко Георгиев Атанасов, ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА - Христо Кънчев Настов, и ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ - Деница Тодорова Тодорова. И в двата протокола не се съдържа взето решение за определяне на компетентния орган за издигане кандидатурата за кмет на община.
С решение № 124-МИ от 18.09.2011 г. ОИК - Ямбол, е регистрирала Георги Веселинов Зафиров като кандидат за кмет на община Ямбол в изборите на 23 октомври 2011 г. по постъпило предложение от представителя на местната коалиция, регистрирано под № 8 от 16.09.2011 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети. Към предложението са приложени протокол от 16.09.2011 г. за проведена среща на упълномощените представители на политическите партии, участващи в състава на местната коалиция; декларации - 2 бр. и заявление от Георги Веселинов Зафиров, както и пълномощни от законните представители на политическите партии на името на лицата, подписали протокола.
Изборния кодекс урежда реда и сроковете за регистриране на кандидатски листи за общински съветници и кандидатите за кметове, предложени за регистрация от местна коалиция от партии. В чл.126 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК е определен редът и необходимите документи за регистриране на кандидат на кмет на община, като сред изискуемите е и решението на компетентния орган съгласно решението за образуване на коалицията от партии за издигането на кандидат за кмет на община. Абсолютно условие за регистриране на кандидата за кмет на община е наличието на валидно взето решение от компетентния орган. Предложението на местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" за регистриране на кандидат за кмет на община Ямбол е регистрирано в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети под № 8 от 16.09.2011г. в ОИК - Ямбол. Към предложението е представен протокол от 16.09.2011г. за проведена среща на упълномощените представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", участници в местна коалиция за участие в местните избори за кмет, които ще се проведат на 23 октомври 2011 г. На проведената среща е взето решение от представляващите политическите партии участващи в местната коалиция за издигане кандидатурата на Георги Веселинов Зафиров за кмет на община Ямбол. Към протокола са представени шест пълномощни, в т.ч. и пълномощно № МИ-0090 от 19.08.2011 г., с което председателят на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Петър Симеонов Ангелов е упълномощил Христо Кънчев Настов да сключи коалиционно споразумение с политически партии по собствена преценка, както намери за добре, за сформиране на местна коалиция с наименование „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", да извърши всички изискуеми от закона действия по регистгриране на местната коалиция в ОИК, да представлява партията пред органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление на територията на гр. Ямбол.
С решението за създаване на местната коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" не е определен компетентният орган за издигането на кандидата за кмет от името на коалицията, поради което вземането на решение за издигане на кандидатура за кмет е от компетентността на пълномощниците на политическите партии участващи в състава на местната коалиция. Разпоредбата на чл.126 от ИК не би могла да се тълкува като възможност за вземане на валидно решение от местната коалиция без субектите участващи в нея - ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" да са изразили изрична воля за издигане на кандидатура за кмет, още по- малко да предвижда самостоятелност на упълномощения представител на партията да издига кандидатура за кмет на община. Ето защо изборът дали една политическа партия да издигне кандидат за кмет не принадлежи на упълномощения представител. Да приемем това пълномощно би означавало да се подмени волята на партията, участваща в състава на местната коалиция, още повече че представителната власт на представляващия произтичат от изрично изписаните в пълномощното права. При отсъствие на изрично упълномощаване на лицето Христо Кънчев Настов от законно представляващия ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА„ за издигане на кандидат за кмет на община Ямбол на лицето Георги Веселинов Зафиров, не може да се приеме, че е налице валидно взето решение от компетентния орган на местната коалиция за издигане на кандидат за кмет на община Ямбол. С пълномощното е дадена единствена възможност на упълномощения да сключи споразумение за сформиране на местна коалиция.
Обстоятелството, че местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е ирелевантно по отношение на валидността на решението на компетентния орган за издигане на кандидат за кмет на община, доколкото в решението за създаване на местната коалиция, регистрирана в ОИК, не са обсъждани потенциални кандидатури за кмет на община. Порокът в решението касае волеизявлението на пълномощника на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за издигане на кандидат за кмет. А това е така, тъй като не е налице валидно учредена представителна власт в тази насока. В Изборният кодекс са разписани две различни процедури както по отношение на сроковете, така и по отношение на реда и документите, необходими за регистрация на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите и за регистрацията на кандидатите за кметове на общини. Изборният кодекс не регламентира изключение от общото правило за валидно взето решение от компетентния орган за издигане на кандидат за кмет на община.
Общинската избирателна комисия - Ямбол, е допуснала нарушение на чл. 126, ал. 1 от ИК, като е приела, че към предложението е представено валидно взето решение от местната коалиция за издигане и регистриране на Георги Веселинов Зафиров за кандидат за кмет на община Ямбол.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решениe № 124-МИ от 18.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с коeто е регистриран Георги Веселинов Зафиров като кандидат за кмет в община Ямбол за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. от името на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ".
УКАЗВА на ОИК - Ямбол, да даде указания и срок на представляващия местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" за представяне на ново пълномощно от ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА".
Указва на ОИК - Ямбол, да регистрира местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" след представяне на пълномощно от ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" упълномощаващо представителя на партията в местната коалиция с права да участва в преговори и взимане на решение от името на партията за издигане, утвърждаване и регистриране на кандидат за кмет в рамките на местна коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:40 часа

Всички решения