Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 934-МИ/27.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 934-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от КП „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ” против решение № 272 от 20.09.2011 г. на ОИК – Плевен

Постъпила е жалба с вх. № М-80/23.09.2011г. на ЦИК от Емилия Бориславова Тихова - представляващ местна коалиция „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ", против решение № 272 от 20.09.2011 г. на ОИК - Плевен, с което е заличена регистрацията на Красимира Христова Иванова като кандидат за общински съветник, включена под № 5 в кандидатската листа на местна коалиция от партии „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Плевен на 23 октомври 2011 г., извършена с решение № 221 от 19.09.2011 г. на ОИК - Плевен.
В жалбата се твърди, че при извършена служебна справка по преписката по регистрация се установило, че Красимира Иванова е с постоянен адрес в гр. Плевен, ..., и с регистриран настоящ адрес в Република Южна Африка от 05.12.2001 г. Жалбоподателят счита, че се касае за грешка при извършване на справката, която обаче води до ограничаване на конституционни права на кандидата за общински съветник. Грешката се изразява в това, че Красимира Иванова от края на 2001 г. живее в страната и не я е напускала, за което се представя копие от задграничен паспорт. В края на 2001 г. Красимира Иванова се е снабдила с нова лична карта, а през юли 2011 г. отново е подменила документи си за самоличност, като и в двата случая не е заявявала настоящ адрес, различен от постоянния си адрес. Сочи се, че през втората половина на 2003 г. работи по трудов договор в страната, а от 2006 г. е помощник-директор на училище в гр. Плевен. В същия период е отглеждала непълнолетните си деца, което се изтъква като допълнителна причини лицето да е пребивавало в страната. Поради горното се отправя искане за отмяна на решение № 272 от 20.09.2011 г. на ОИК - Плевен.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима до разглеждане като предявена от активно легитимирана страна и в срок - на 23 септември 2011 г., но разгледана по същество, за неоснователна по следните съображения:
С решение № 272 от 20.09.2011 г. ОИК - Плевен, е заличила регистрацията на Красимира Христова Иванова като кандидат за общински съветник, включена под № 5 в кандидатската листа на местната коалиция от партии „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Плевен на 23 октомври 2011 г., извършена с решение № 221 от 19.09.2011 г. на ОИК - Плевен. В мотивите на решението са изложени съображения, че при извършена служебна проверка по преписката за регистрация на кандидатската листа и видно от постъпилата писмена справка от община Плевен се установява, че Красимира Христова Иванова е с постоянен адрес на територията на Република България и с регистриран настоящ адрес извън страната от 05.12.2001 г., поради което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс ОИК - Плевен, е заличила регистрацията.
Към преписката е приложено писмо изх. № ЕСГРАОН-1963 от 19.09.2011 г. на началника на отдел „ЕСГРАОН" в община Плевен, като в позиция № 5 от писмото е посочено, че Красимира Христова Иванова е с настоящ адрес в Република Южна Африка от 05.12.2001 г.
Към жалбата е приложено копие от три страници от задграничния паспорт, от които не се установява регистрирано пътуване извън страната. Приложено е и копие от лична карта, от което се установява, че лицето има постоянен адрес на територията на Република България. Приложени са и декларации от Михаил Николаев Шишков и Петьо Иванов Кралев с идентично съдържание относно местоживеенето на Красимира Христова Иванова, които Централната избирателна комисия намира за неотносими.
Съгласно разпоредбата на § 1, т. 5 от ДР на ИК и т. 1 от Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК „живял най-малко през последните четири месеца в съответното населено място" е български гражданин, който отговаря алтернативно на едно от следните условия: към 22 юни 2011 г. включително има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, в които ще се кандидатира, или към 22 юни 2011 г. включително има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България. И в двете хипотези на § 1, т. 5 от ДР на ИК се изисква българските граждани да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България. Обстоятелството, че който и да е от адресите не е на територията на страната, съставлява пречка от категорията на абсолютните, лицето да бъде кандидат в местните избори. Наличието на такава пречка в конкретния случай се установява от представената справка от компетентните органи - Общинската администрация - Плевен, която е определяща за изискваната по ИК проверка.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-80/23.09.2011г. на ЦИК от Емилия Бориславова Тихова - представляващ местна коалиция „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ", против решение № 272 от 20.09.2011 г. на ОИК - Плевен, с което е заличена регистрацията на Красимира Христова Иванова като кандидат за общински съветник, включена под № 5 в кандидатската листа на местна коалиция от партии „ЗА ЗЕЛЕНОГОРСКИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Плевен на 23 октомври 2011 г., извършена с решение № 221 от 19.09.2011 г. на ОИК - Плевен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:28 часа

Всички решения