Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1073-ПВР/МИ/05.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1073-ПВР/МИ
София, 05.10.2011

ОТНОСНО:  назначаване на секционни избирателни комисии в община Попово, област Търговище, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от ОИК - Попово, заведено в ЦИК с вх. № М-256 от 30.09.2011 г., като към него по реда на чл. 34, ал. 11 от ИК са приложени всички относими документи по отношение назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Попово за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., в т.ч. протокол № 24 от заседание на ОИК - Попово, проведено на 26.09.2011 г., решение № 53 от 09.09.2011 г. на ОИК - Попово, за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии, протокол от 17.09.2011 г. за проведени консултации при кмета на община Попово, предложенията на политическите партии за състава на секционните избирателни комисии и документацията, удостоверяваща надлежната представителна власт и актуалното състояние на парламентарно представените партии, коалиции от партии и партиите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, които са взели участие в консултациите.
Видно от протокола за проведените консултации е постигнато съгласие по отношение на броя на членовете и ръководните длъжности (общо) по квоти за съответните участници в консултациите. Не е постигнато съгласие по отношение на разпределението на ръководните длъжности конкретно по вид и по избирателни секции. От протокола от заседание на ОИК - Попово, е видно, че и общинската избирателна комисия не е успяла да вземе решение по същия въпрос въпреки проведените разисквания, поради което е изпратила всички документи в Централната избирателна комисия. Допълнително се уточни че няма да се създаде подвижна избирателна секция и поради това разпределението на членовете и на ръководните места в секционните ръководства се разпределят по следния начин:

 

ПП/Коалиция

Брой места

В т.ч. секционно ръководство

ГЕРБ

192

81

Коалиция за България

95

33

ДПС

72

24

АТАКА

48

16

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

24

8

НДСВ

8

3

 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 34, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии в община Попово, област Търговище, както следва:


1. Секционна избирателна комисия № 252400001

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Петрова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Стефанова Йорданова
СЕКРЕТАР: Атанас Георгиев Атанасов
ЧЛЕНОВЕ:
Христина Русинова Русинова
Мергюл Сюлейманова Шукриева
Бисерка Спасова Русинова
Айля Исметова Османова
Стамен Стоев Стаменов
Моника Младимирова Михайлова


2. Секционна избирателна комисия № 252400002

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Борисова Масълска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даринка Стоянова Христова
СЕКРЕТАР: Ферджихан Турхан Али
ЧЛЕНОВЕ:
Весела Видева Лелчева
Павел Живков Дичков
Светлозара Стефанова Порлантова
Диана Стефанова Петрова
Леман Хюсеинова Ахмедова
Атанаска Петкова Митева

3. Секционна избирателна комисия № 252400003

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Маринов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Николова Николова
СЕКРЕТАР: Николинка Георгиева Колева
ЧЛЕНОВЕ:
Марияна Димитрова Николаева
Венета Ангелова Сидерова
Пенчо Недев Сидеров
Джейлян Сабри Садула
Димитринка Радева Тодорова
Диана Тодорова Димитрова

4. Секционна избирателна комисия № 252400004

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Аврамов Павлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Михайлова Тасева
СЕКРЕТАР: Анна Миткова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Пенева Василева
Надка Димитрова Радева
Йонка Николаева Петрова
Метин Юмеров Сюлейманов
Сава Колев Събев
Иванка Димитрова Димитрова

5. Секционна избирателна комисия № 252400005

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Маринов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стоичкова Дичкова
СЕКРЕТАР: Таня Николова Колева
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Любенова Милачкова
Георги Петров Григоров
Богдана Стефанова Стефанова
Хасан Невзатов Юсменов
Фатме Алилова Османова
Кольо Киров Георгиев

6. Секционна избирателна комисия № 252400006

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Виткова Дочева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Христова Неделчева
СЕКРЕТАР: Пламен Стоименов Милачков
ЧЛЕНОВЕ:
Вася Йорданова Парашкевова
Верка Христова Русева
Емилия Кирилова Русева
Пламен Димитров Петков
Сехер Илиязова Ахмедова
Айше Ахмедова Хюсеинова

7. Секционна избирателна комисия № 252400007

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолина Иванова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Минева Йорданова
СЕКРЕТАР: Али Садулов Алиев
ЧЛЕНОВЕ:
Стефан Бонев Петров
Христина Кирилова Григорова
Виолета Иванова Добрева
Теодора Найденова Колева
Христо Станев Христов
Павлина Петрова Николова

8. Секционна избирателна комисия № 252400008

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДжевдатЮсменов Феимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дияна Василева Славчева
СЕКРЕТАР: Росица Ганчева Павлова
ЧЛЕНОВЕ:
Даринка Цанкова Ризова
Атанас Тодоров Йорданов
Росица Любомирова Христова
Ралица Рашева Рашева
Цветелина Валентинова Стоянова
Иринка Станчева Антонова

9. Секционна избирателна комисия № 252400009

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дамян Георгиев Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Николова Христова
СЕКРЕТАР: Анелия Димитрова Стефанова
ЧЛЕНОВЕ:
Мара Ганева Иванова
Кремена Петрова Радева
Добромир Дамянов Добрев
Таня Василева Цонева
Едибе Мехмедова Османова
Димитринка Маринова Димитрова

10. Секционна избирателна комисия № 252400010

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Първолета Ценкова Дамянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Митка Славева Димитрова
СЕКРЕТАР: Стефана Николова Добрева
ЧЛЕНОВЕ:
Кинка Петрова Йорданова
Лиляна Викторова Вълчева
Невена Чанкова Недева
Недялко Цонев Недялков
Румяна Маринчева Трифонова
Фатме Сабриева Османова

11. Секционна избирателна комисия № 252400011

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Ангелова Ангелова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Атанасова Петрова
СЕКРЕТАР: Петя Иванова Славчева
ЧЛЕНОВЕ:
Светослав Христов Драганов
Веселка Александрова Василева
Маргарита Йорданова Недева
Незиха Адемова Исмаилова
Недялко Стоянов Великов
Снежана Цонева Димитрова

12. Секционна избирателна комисия № 252400012

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Борисова Димова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Христова Величкова
СЕКРЕТАР: Пенка Андреева Стоянова
ЧЛЕНОВЕ:
Милка Пенева Василева
Йорданка Стойчева Стойчева
Лиляна Иванова Маркова
Ралица Рашева Рашева
Фатме Сахлим Мехмед
Юлияна Михайлова Георгиева

13. Секционна избирателна комисия № 252400013

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Генова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Стефанова Проданова
СЕКРЕТАР: Фани Асенова Хаджиева
ЧЛЕНОВЕ:
Цветомира Галинова Георгиева
Ангелина Бончева Николова
Любовка Симеонова Николова
Ценка Антонова Иванова
Хюсеин Сабриев Ибрямов
Румянка Иванова Николова

14. Секционна избирателна комисия № 252400014

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Горан Стефанов Ганчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Владимирова Иванова
СЕКРЕТАР: Хюджел Хюсеин Хамди
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Дойчева Христова
Юлия Иванова Николова
Нели Йорданова Ботева
Деница Цонева Иванова
Февкие Хасанова Мехмедова
Мария Христова Сотирова

15. Секционна избирателна комисия № 252400015

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Ангелова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Михайлова Ангелова
СЕКРЕТАР: Йордан Стоянов Йорданов
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Петрова Стоянова
Митко Неделчев Станев
Мария Тодорова Таушанова
Сузан Юмерова Ахмедова
Стефан Йосифов Стефанов
Галина Гоцева Ковачева

16. Секционна избирателна комисия № 252400016

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Николова Попова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Станчева Пенева
СЕКРЕТАР: Анна Цветкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Диана Стефанова Русева
Севдалина Стоянова Атанасова
Илонка Денева Русева
Ценка Петрова Косерова
Медиха Ферад Алишева
Виолета Стилиянова Керчева

17. Секционна избирателна комисия № 252400017

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Кирилов Русев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолетка Атанасова Кръстева
СЕКРЕТАР: Светлана Пантелеева Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:
Веселина Красимирова Василева
Йордан Иванов Йорданов
Йорданка Стойкова Николова
Фатме Шукриева Исмаилова
Мерсел Ремзиева Хасанова
Милен Лазаров Керчев

18. Секционна избирателна комисия № 252400018

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бистра Петрова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозара Стефанова Русева
СЕКРЕТАР: Ивета Иванова Иванова
ЧЛЕНОВЕ:
Гинка Великова Радева
Иван Илиев Иванов
Цветелина Светославова Иванова
Гюлшен Ахмедова Османова
Емил Стефанов Кръстев
Донка Йорданова Иванова

19. Секционна избирателна комисия № 030400019

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милка Стойчева Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Иванова Пантелеймонова
СЕКРЕТАР: Вилдан Сахлимова Ахмедова
ЧЛЕНОВЕ:
Венка Колева Герова
Недко Стефанов Николов

20. Секционна избирателна комисия № 030400020

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бетина Анастасова Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милка Дончева Владимирова
СЕКРЕТАР: Антон Иванов Йорданов
ЧЛЕНОВЕ:
Вайде Исуфова Мехмедова
Изет Талибов Алиев
Станимир Христов Станев
Кръстан Димитров Стефанов

21. Секционна избирателна комисия № 030400021

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Колева Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Станиславова Александрова
СЕКРЕТАР: Красимир Владимиров Иванов
ЧЛЕНОВЕ:
Невена Дечева Цонева
Лилия Пенчева Костадинова
Нурхан Нуриев Сюлейманов
Боян Методиев Найденов

22. Секционна избирателна комисия № 030400022

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димчо Георгиев Димов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Леман Зейнунова Мюмюнова
СЕКРЕТАР: Дарина Христова Ганева
ЧЛЕНОВЕ:
Соня Божанова Колева
Айдън Ебазеров Мустафов
Метин Сабриев Мехмедов
Недялка Цвяткова Димитрова

23. Секционна избирателна комисия № 030400023

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гинка Тонева Томанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емне Алиева Салиева
СЕКРЕТАР: Стефка Петрова Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Георги Райчев Георгиев
Петко Димитров Петков
Неждет Шефкедов Юсуфов
Стоян Златев Стоянов


24. Секционна избирателна комисия № 030400024

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Мариянов Атанасов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Мянкова Симеонова
СЕКРЕТАР: Стефка Колева Стойкова
ЧЛЕНОВЕ:
Раим Ахмедов Юсиенов
Димитринка Йорданова Иванова
Осман Хасанов Османов
Никола Стефанов Христов

25. Секционна избирателна комисия № 030400025

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Найден Пенев Янков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Савиназ Ахмедова Алиева
СЕКРЕТАР: Събко Панайотов Събев
ЧЛЕНОВЕ:
Васил Илиев Василев
Мирослава Христова Кирова
Стоянка Николова Христова
Реджеб Меджидов Мехмедов

26. Секционна избирателна комисия № 252400026

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николина Ралева Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илийка Георгиева Ганева
СЕКРЕТАР: Татяна Венкова Пинтева
ЧЛЕНОВЕ:
Гергана Стоянова Митева
Росица Антониева Лефтерова
Атанас Стефанов Атанасов
Марийка Йорданова Николова
Валентина Димитрова Милева
Метин Ахмедов Алимов

27. Секционна избирателна комисия № 252400027

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Георгиева Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Идрет Мустафов Ибрямов
СЕКРЕТАР: Георги Петров Георгиев
ЧЛЕНОВЕ:
Петя Стоянова Ангелова
Веселина Иванова Василева
Райле Ахмедова Хабилова
Димитър Георгиев Маринов
Наталия Димитрова Николова
Пенка Любенова Гьокова

28. Секционна избирателна комисия № 030400028

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Николов Денчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кемал Дурмушев Юмеров
СЕКРЕТАР: Георги Владимиров Александров
ЧЛЕНОВЕ:
Надя Руменова Стефанова
Иванка Матева Иванова
Сабие Адемова Юсменова
Янко Минчев Минчев

29. Секционна избирателна комисия № 030400029

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Стефанов Йорданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Косева Стефанова
СЕКРЕТАР: Мариана Антонова Стойкова
ЧЛЕНОВЕ:
Димитър Добрев Стоянов
Симеон Николов Йорданов
Райко Райков Атанасов
Албена Ангелова Найденова

30. Секционна избирателна комисия № 030400030

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Тодорова Недева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Николов Иванов
СЕКРЕТАР: Стоян Пенчев Стоянов
ЧЛЕНОВЕ:
Стефка Илиева Иванова
Мария Петкова Бъчварова
Димитър Тодоров Яначков
Джеврет Салим Алим

31. Секционна избирателна комисия № 030400031

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Билялова Шабанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мергюл Айнурова Нуриева
СЕКРЕТАР: Надежда Златева Лалова
ЧЛЕНОВЕ:
Ралица Веселинова Йовчева
Ангел Иванов Митков
Георги Христов Гатев
Красимир Славков Илиев

32. Секционна избирателна комисия № 030400032

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атия Мехмедов Шенев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ресим Мехмедов Болутов
СЕКРЕТАР: Виргиния Христова Христова
ЧЛЕНОВЕ:
Алия Мусов Орцев
Григор Георгиев Иванов
Ирина Кирилова Николова
Ана Неделчева Стоянова

33. Секционна избирателна комисия № 030400033

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станчо Димитров Станев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Ангелова Стефанова
СЕКРЕТАР: Радостина Веселинова Христова
ЧЛЕНОВЕ:
Христинка Михайлова Вичева
Павлина Тодорова Герасимова
Румен Иванов Иванов
Алиш Ахмед Хасан

34. Секционна избирателна комисия № 030400034

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Донка Спасова Мирчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зелия Исмаил Мехмед
СЕКРЕТАР: Туркян Адем Ахмедова
ЧЛЕНОВЕ:
Татяна Владева Петкова
Милчо Бонев Михалев
Светлинка Димитрова Атанасова
Геновева Митева Кацарска

35. Секционна избирателна комисия № 030400035

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Еюб Мустафа
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Генова Иванова
СЕКРЕТАР: Пламена Колева Ангелова
ЧЛЕНОВЕ:
Маргаритка Георгиева Николова
Фатме Исмаилова Юсеинова
Халил Мустафа Реджеб
Йордан Манолов Йорданов
Хасан Мехмедов Хасанов
Стоянка Томчева Иванова

36. Секционна избирателна комисия № 030400036

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Мехмед Мустафа
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руска Минчева Иванова
СЕКРЕТАР: Ганчо Стоянов Пенчев
ЧЛЕНОВЕ:
Юлия Иванова Николова
Марин Друмев Маринов
Фатме Садулова Юмерова
Стоян Димитров Стоянов

37. Секционна избирателна комисия № 030400037

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Димчева Георгиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлинка Ангелова Стоилова
СЕКРЕТАР: Галин Милков Косев
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Иванова Къркова
Петър Христов Туфков
Исмет Османов Юсеинов
Галина Димитрова Рачева

38. Секционна избирателна комисия № 030400038

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веска Стефанова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Костадинова Енчева
СЕКРЕТАР: Кристина Милентинова Кръстева
ЧЛЕНОВЕ:
Димитринка Иванова Михалакиева
Маринка Маринова Иванова
Еленка Бориславова Данева
Хюсеин Алиев Салиев

39. Секционна избирателна комисия № 252400039

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Пенчева Ганева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Хасанов Яшаров
СЕКРЕТАР: Румянка Пенчева Радева
ЧЛЕНОВЕ:
Стефка Маринова Трифонова
Мария Димова Иванова
Йонка Ангелова Григорова
Веска Дянкова Желязкова
Росица Неделчева Трайкова
Георги Мянков Георгиев

40. Секционна избирателна комисия № 252400040

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомира Иванова Станева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Славев Митев
СЕКРЕТАР: Митко Лазаров Тодоров
ЧЛЕНОВЕ:
Пенка Дамянова Неделчева
Анка Димитрова Георгиева
Родинка Йорданова Денева
Магдалена Михайлова Маринова
Надие Хасанова Сетова
Наталия Иванова Антонова


41. Секционна избирателна комисия № 030400041

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метхан Юкселов Ахмедов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елка Атанасова Василева
СЕКРЕТАР: Юксел Ахмедов Хасанов
ЧЛЕНОВЕ:
Мустафа Мехмедов Мустафов
Азис Ахмедов Алиев
Донка Стоянова Дамянова
Байрям Алимов Алиев

42. Секционна избирателна комисия № 030400042

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Илиев Стоянов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Владева Добрева
СЕКРЕТАР: Раим Даудов Мустафов
ЧЛЕНОВЕ:
Спас Йорданов Цонев
Румяна Цвяткова Петрова
Илиян Цанев Петров
Марийка Лалова Костова

43. Секционна избирателна комисия № 252400043

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Неделчев Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тунай Халилов Ахмедов
СЕКРЕТАР: Пенка Стойчева Александрова
ЧЛЕНОВЕ:
Момчил Николаев Александров
Милен Стефанов Методиев
Светлозар Богданов Вичев
Недко Атанасов Недев
Сениха Енверова Сеидова
Димитринка Стоянова Йорданова

44. Секционна избирателна комисия № 252400044

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Русева Стойкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Реджеб Меджидов Мехмедов
СЕКРЕТАР: Стоян Недев Стоянов
ЧЛЕНОВЕ:
Кина Йорданова Иванова
Николина Иванова Антонова
Ергюн Хасан Емин
Цанка Денчева Стоянова


45. Секционна избирателна комисия № 252400045

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюлтен Мехмедова Салиибрямова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златна Кръстева Христова
СЕКРЕТАР: Йонка Александрова Димова
ЧЛЕНОВЕ:
Галин Димчев Георгиев
Тинка Георгиева Туфкова
Стефчо Димов Грозев
Петър Христов Гатев

46. Секционна избирателна комисия № 252400046

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Петрова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолетка Пеева Стоянова
СЕКРЕТАР: Николай Игнатов Николов
ЧЛЕНОВЕ:
Илка Станчева Георгиева
Ангелина Иванова Николова
Илиан Димитров Александров
Васил Христов Димов
Иван Кънев Иванов
Сервет Сюлейманова Салимова

47. Секционна избирателна комисия № 252400047

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мелиха Мустафова Селимова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Станчева Митева
СЕКРЕТАР: Вилияна Кънчева Христова
ЧЛЕНОВЕ:
Цветелин Василев Цонев
Юлияна Георгиева Илиева
Семо Цветков Иванов
Радостина Пенева Ненова

48. Секционна избирателна комисия № 252400048

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Вичева Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Душка Иванова Христова
СЕКРЕТАР: Лиляна Георгиева Александрова
ЧЛЕНОВЕ:
Магдалена Хрисинова Панайотова
Катерин Николов Христов
Медхан Мустафов Мустафов
Живко Митев Кръстев

49. Секционна избирателна комисия № 252400049

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Маринова Райчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Методиев Христов
СЕКРЕТАР: Ангел Илиев Димитров
ЧЛЕНОВЕ:
Веселинка Тодорова Михалева
Емилия Стефанова Атанасова
Садифе Хасанова Мустафова
Николинка Иванова Стефанова

50. Секционна избирателна комисия № 252400050

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Боев Боев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Димчева Колева
СЕКРЕТАР: Дарина Веселинова Тинева
ЧЛЕНОВЕ:
Миглена Бобева Коева
Мариела Николаева Цветкова
Фатме Османова Османова
Венка Колева Герова

51. Секционна избирателна комисия № 252400051

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлинка Веселинова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Василева Станчева
СЕКРЕТАР: Радка Стоянова Петрова
ЧЛЕНОВЕ:
Лиляна Петрова Ченчева
Митко Неделчев Станев
Тодор Веселинов Тодоров
Стоянка Неделчева Стоянова
Йонка Игнатова Димитрова
Стоян Великов Стоянов

52. Секционна избирателна комисия № 252400052

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станка Денчева Антонова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Дамянова Николова
СЕКРЕТАР: Пенка Радева Горчева
ЧЛЕНОВЕ:
Марина Йорданова Маринова
Илиян Недков Златев
Валентина Йорданова Андреева
Светла Милентинова Николова
Елисавета Йорданова Стоева
Ниязи Юсеинов Ахмедов

53. Секционна избирателна комисия № 252400053

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Димитров Чалтаков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Симова Събинова
СЕКРЕТАР: Донка Недева Симеонова
ЧЛЕНОВЕ:
Иванка Йорданова Братанова
Милчо Стефанов Захариев
Гюлдане Мустафа Рашид
Кунка Маринова Иванова
Маргарита Христова Кънева
Шенол Джевдетов Халилов

54. Секционна избирателна комисия № 252400054

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сениха Юсменова Юсеинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мехмед Хасан Мехмед
СЕКРЕТАР: Тихомир Александров Александров
ЧЛЕНОВЕ:
Анко Сашев Атанасов
Росица Павлова Иванова
Стоян Тонев Стоянов
Дечо Кирилов Атанасов

55. Секционна избирателна комисия № 252400055

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Неделчева Мохамед
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илонка Христова Дончева
СЕКРЕТАР: Ангелина Атанасова Драганова
ЧЛЕНОВЕ:
Иванка Петрова Георгиева
Румен Рачев Христов
Невзат Ибрямов Билялов
Светослав Николаев Тодоров

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.10.2011 в 22:37 часа

Всички решения