Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1248-ПВР/МИ/19.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1248-ПВР/МИ
София, 19.10.2011

ОТНОСНО:  жалбa от Кънчо Стоянов Русев срещу решение № 350-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № М-917/19.10.2011 г. на ЦИК от Кънчо Стоянов Русев срещу решение № 350-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията му като кандидат за кмет на кметство гр. Кремен от ПП „Българска нова демокрация". Жалбоподателят твърди, че никога не е заявявал настоящ адрес, различен от постоянния - град Кермен, ул. „Роза Люксембург" № 13. Претендира обжалваното решение да бъде отменено.
Във връзка с писмо с вх. № 450/10.10.2011 г. от ЦИК с приложена информация от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка в изпълнение на Решение № 677-МИ от 3 септември.2011 г. на ЦИК и предоставената информация от НБД „Население" за постоянен и настоящ адрес, както и за датата на адресната регистрация на регистрираните кандидати за общински съветници и кметове е установено, че Кънчо Стоянов Русев - кандидат за кмет на кметство гр. Кремен от листата на ПП „Българска нова демокрация" е с настоящ адрес в Гърция, поради което кандидатът не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 4 от ПЗР на Изборния кодекс.
Така предявената жалба се явява допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице с правен интерес от обжалване, подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт, но разгледана по същество се явява неоснователна и следва да се остави без уважение по следните съображения:
Общите предпоставки за упражняване на конституционно установеното право на българските граждани да бъдат избирани за кметове и общински съветници са уредени в чл. 4, ал. 5 от ИК - нямат друго гражданство в държава извън ЕС, навършили са 18 години към изборния ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко шест (4 съгласно § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК) месеца в съответното населено място. Правната дефиниция на понятието „съответното населено място" е дадена в § 1, т. 5 от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК. Цитираната разпоредба изисква наличието на две алтернативно дадени условия за българските граждани - към 22.06.2011 г. включително, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или да имат постоянен и настоящ адрес в различни общини на територията на Република България. И в двете хипотези е необходимо настоящият адрес да е на територията на страната. Под „живеене" в определено населено място законът разбира не физическото пребиваване на лицето в това място, а наличието на адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място. Редът за заявяване на адресна регистрация по настоящ адрес е уреден в чл. 96 от Закона за гражданската регистрация.
Решение № 350-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен, е в предвидената от закона форма, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона и е взето при спазване на установения за вземането му ред. На свое законно заседание, проведено на 12.10.2011 г., при спазване изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК ОИК - Сливен, е постановила обжалваното решение, с което е заличила регистрацията на Кънчо Стоянов Русев - кандидат за кмет на кметство гр. Кремен от листата на ПП „Българска нова демокрация". На основание чл. 33, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК общинската избирателна комисия е компетентна да заличи регистрацията на кандидат, когато се установи, че той не отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК. В конкретният случай от справката на ГД „ГРАО" в МРРБ за проверката по т. 2 от решение № 677-МИ от 3 септември 2011 г. е установено, че Кънчо Стоянов Русев не е живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място по смисъла на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК.
От представената адресна карта № 30 без дата е видно, че жалбоподателят е заявил настоящ адрес в град Кермен на 6 октомври 2011 г. В адресната си карта е посочил, че идва от настоящ адес - Гърция. Регистрация по настоящ адрес е направена след изтичането на срока по чл. 4, ал. 5 във връзка с § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК и потвърждава обстоятелството, че жалбоподателят не е имал настоящ адрес на територията на Република България преди 23.06.2011 г. Приложеното писмо рег. № 11719/14.10.2011 г. на ОД на МВР - Сливен, също не доказва жалбоподателят да е спазил реда по чл. 96, ал. 2 от ЗГР за заявяване на настоящ адрес. Общинска избирателна комисия - Сливен, е установила по съответния ред, че към 22.06.2011 г. Кънчо Стоянов Русев има адресна регистрация извън територията на Република България. Налага се извод, че действително лицето не отговаря на една от кумулативно дадените в чл. 4, ал. 5 от ИК предпоставки - да е живял през последните 4 месеца преди изборния ден в съответното населено място, поради което и на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК регистрацията на кандидата се заличава, което ОИК - Сливен, е направила с обжалваното решение.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кънчо Стоянов Русев срещу решение № 350-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.10.2011 в 07:46 часа

Всички решения