Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2067-ПВР/МИ/22.10.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2067-ПВР/МИ
София, 22.10.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1143 от 19.10.2012 г. на ЦИК от ОИК - Иваново, с искане да бъде разрешено разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е направено във връзка със саниране на сградата на общинска администрация Иваново и временно прехвърляне на изборните книжа и материали в помещение на ОИК до приключване на ремонтните дейности. Поради малките размери на помещението на ОИК до края на деня изборните книжа и материали ще бъдат върнати в помещението, запечатано с хартиена лента и подпечатано с восъчния печат от комисията, определена с решение на ОИК и представител на общинска администрация.
Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Иваново, достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка със саниране сградата на общинска администрация Иваново и временно прехвърляне на изборните книжа и материали в помещение на ОИК.
Достъпът до помещението да се осъществи в присъствието на поне трима (или повече) членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.
След преместване на изборните книжа и материали в помещението на ОИК последното задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с печата на ОИК, като се съставя протокол по реда на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6.10.2011 г. на ЦИК. Протоколът и хартиената лента се подписват от определените с решение на ОИК членове за отваряне на помещението по чл. 242, ал. 7 от ИК и преместване на изборните книжа и материали.
Връщането на преместените изборни книжа и материали обратно в помещението по чл. 242, ал. 7 от ИК се извършва незабавно след извършване на ремонтните дейности и в присъствието на определените с решение на ОИК членове. Помещението се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
За всяко отваряне и запечатване на помещението се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.10.2012 в 09:05 часа

Всички решения