Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 938-МИ/15.09.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 938-МИ
София, 15.09.2014

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 10 и чл. 423 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

1. Общинските избирателни комисии провеждат жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г.

2. В жребия участват независимите кандидати, партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК кандидати за участие в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г.

3. Изтегленият от ОИК номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за кмет на община/кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, коалиция или независим кандидат.

4. Когато партия или коалиция (включително местна коалиция) не е регистрирала кандидатска листа, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

 

Процедура

5. Жребият се води от председателя на ОИК.

При негово отсъствие той се замества от заместник-председателя или от секретаря на комисията.

6. В първата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член от ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис "ОИК".

7. Във втората кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия, коалиция, местна коалиция, регистрирана в ОИК, и имената на всички независими кандидати, регистрирани в ОИК за частичните избори на 12 октомври 2014 г. Наименованието на партия, на коалицията или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".

8. В третата кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пореден номер, равен на броя на пликовете от втората кутия. Кутията с поредни номера се обозначава с надпис „Номера".

9. Председателят на ОИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ОИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ОИК двата плика се връщат в първата кутия.

10. Първият определен чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрираната в ОИК партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат. Вторият, определен чрез жребия член на ОИК, изтегля от третата кутия с надпис „Номера" плик, съдържащ номер, под който партията, коалицията или независимия кандидат ще бъде обозначен в бюлетината.

11. Процедурата по т. 9 и 10 се повтаря до изчерпване на пликовете във втората и в третата кутия.

 

Резултат от жребия и обявяване

12. Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

13. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в частичните избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г., наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

14. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 17 септември 2014 г. (24 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2014 в 23:14 часа

Всички решения