Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1432-МИ/28.01.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1432-МИ
София, 28.01.2015

ОТНОСНО: определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции/местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени за 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413 и чл. 415 от Изборния кодекс  и т. 35 от Решение №1416 - МИ от 27 януари 2015 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО")

1. Възлага на ГД „ГРАО" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени за 15 март 2015 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да има българско гражданство;

- да е навършил 18 години към 15 март 2015 г. включително;

- да не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- дали има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на община Сърница към 14 септември 2014 г.; или

- към 14 септември 2014 г. включително има адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес на територията на община Сърница и постоянен или настоящ адрес на територията на друга община или кметство на територията на Република България.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка в срок до 12 февруари 2015 г. включително на ГД „ГРАО" списък на кандидатите в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията/местната коалиция, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

3. ГД „ГРАО" извършва проверката по т. 1 в срок до 15 февруари 2015 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Общинската избирателна комисия в община Сърница извършва проверка на заявения от кандидата - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи в срок до 15 февруари 2015 г.

ІІІ. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на външните работи и до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2 от Изборния кодекс.

ІV. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

1. Централната избирателна комисия предоставя на преброителя получените от ОИК Сърница списъци с регистрирани кандидати в EXСEL формат веднага след получаването им.

2. Преброителят извършва проверка:

а) дали кандидатът за общински съветник е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за кмет е регистриран от повече от една партия, коалиция/местна коалиция или инициативен комитет;

в) дали кандидатът за кмет, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за общински съветник от партия или коалиция/местна коалиция;

г) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за кмет от партия и коалиция/местна коалиция;

д) дали кандидатът за кмет е регистриран като кандидат за общински съветник от друга партия или коалиция/местна коалиция;

е) дали кандидатът за кмет, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат и на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

ж) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат и на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция.

3. Преброителят извършва проверката и предоставя резултата от нея на ЦИК в срок до 15 февруари 2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.01.2015 в 21:14 часа

Всички решения