Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2230-МИ/16.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2230-МИ
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: решение на ОИК в община Сапарева баня за регистрация на инициативен комитет под № 11 от 09.09.2015 г. за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня на 25 октомври 2015 г. в нарушение на чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-573 от 15.09.2015 г. относно решение на ОИК в община Сапарева баня за регистрация на инициативен комитет под № 11 от 09.09.2015 г. за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня на 25 октомври 2015 г. в нарушение на чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс, подписано от председателя на ОИК в община Сапарева баня.

Към писмото са приложени копия от: регистъра на инициативните комитети (ИК) за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., страницата по № 3 от 08.09.2015 г.; заявление от ИК - Приложение № 52-МИ от изборните книжа; протокол на ИК от 29.08.2015 г.; декларации от членовете на ИК - 3 бр., съгласно Приложение № 54-МИ от изборните книжа; декларации от образци на подписи с нотариална заверка - 3 бр.; декларации - 3 бр., съгласно Приложение № 55-МИ от изборните книжа; банково удостоверение на името на представляващия ИК и решение № 11 от 09.09.2015 г. на ОИК в община Сапарева баня, с отбелязване на обявяването и снемането на решението.

От представените доказателства е видно, че с решение № 11 от 09.09.2015 г. Общинската избирателна комисия в община Сапарева баня е регистрирала инициативен комитет в състав от три лица за издигане на независим кандидат за кмет на община Сапарева баня. Две от лицата са с постоянен адрес в гр. Сапарева баня, а постоянният адрес на едно от лицата е извън община Сапарева баня - в гр. София. Този факт се установява както от заявлението за регистрация на инициативния комитет (Приложение № 52-МИ), така и от декларациите на лицето Димитричка Христова Шопова, чийто постоянен адрес е в гр. София съгласно Приложение № 54-МИ, и от декларацията с нотариална заверка на подписа, включително и от банковото удостоверение.

Решението за регистрация на инициативния комитет е постановено в нарушение на чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс. Съгласно законовото изискване инициативният комитет се образува от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, в случая - територията на община Сапарева баня. Решение № 11 от 09.09.2015 г. на ОИК в община Сапарева баня е обявено на 9 септември 2015 г. в 14,00 ч. и е снето на 12 септември 2015 г. в 10,04 ч. - преди изтичане на тридневния срок за обжалването му.

Централната избирателна комисия въз основа на фактите от представените доказателства прави следните правни изводи:

Налице е влязъл в сила акт на общинската избирателна комисия за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община, постановен в нарушение на чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс. Липсата на постоянен адрес на член на инициативен комитет е предпоставка за отказ за регистрацията му, а в случай че само двама членове на инициативен комитет отговарят на изискванията за наличие на постоянен адрес на територията на изборния район към дата шест месеца преди изборния ден, е налице основание общинската избирателна комисия да откаже регистрацията на инициативния комитет. Решението на общинската избирателна комисия е постановено при пълна липса на предпоставките, визирани в хипотезата на чл. 151, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, което е критерий за нищожност на постановения акт. Същият е  засегнат от тежък порок, който прави невъзможно и недопустимо оставането му в правната действителност. Ето защо решение № 11 от 09.09.2015 г. на ОИК в община Сапарева баня следва да се обяви за нищожно и издаденото удостоверение от ОИК на ИК да се анулира.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА решение № 11 от 09.09.2015 г. на ОИК в община Сапарева баня за регистрация на инициативен комитет за издигане на Елка Костадинова Шопова независим кандидат на кмет на община Сапарева баня за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. за нищожно.

УКАЗВА на ОИК в община Сапарева баня да анулира издаденото удостоверение за регистрацията на инициативен комитет за издигане на Елка Костадинова Шопова за независим кандидат за кмет на община Сапарева баня за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:25 часа

Всички решения