Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2231-МИ/НР/16.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2231-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Неделчо Николов Чилингиров в качеството му на упълномощен представител на коалция „БСП лява България“ срещу решение № 023-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Смядово, област Шумен

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Неделчо Николов Чилингиров в качеството му на упълномощен представител на коалция „БСП лява България" срещу решение № 023-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Смядово, област Шумен, с което е определен броят на членовете на СИК в общината.

Жалбата е подадена на 14 септември 2015 г. чрез ОИК - Смядово, област Шумен до Централната избирателна комисия. Преписката е постъпила от ОИК - Смядово, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-153/14.09.2015 г. Към жалбата са приложени пълномощно и решение № 023-МИ/НР от 12.09.2015 г. на ОИК - Смядово, област Шумен.

В жалбата се съдържат оплаквания, че с обжалваното решение ОИК - Смядово, е определила недостатъчен брой членове на СИК, а имено: до 500 избиратели - 5 члена; от 501 до 800 избиратели - 7 члена и над 800 избиратели - 9 члена. Изтъква се, че при така определения състав, голяма част от СИК на територията на община Смядово няма да имат представителство от всички парламентарно представени партии, както и че при определяне на съставите на СИК, не е отчетено обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се произведе и  национален референдум. Направено е искане броят на членовете на СИК в община Смядово да бъде увеличен в секциите до 500 избиратели на 7 члена, а тези с над 500 избиратели - съответно на 9 члена.

Жалбата е подадена в срок от надлежно упълномощено лице с правен интерес. Същата е допустима, разгледана по същество - неоснователна.

С разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс е определен минималният и максималният брой на членовете на секционните избирателна комисия в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. Посочената разпоредба е възпроизведена в т. 12 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Преценката за броя на членовете на секционните избирателни комисии в рамките на определените граници от закона е предоставена изцяло в правомощията на общинската избирателна комисия и е преценка по целесъобразност. Видно от данните на ГД „ГРАО" при МРРБ в предварителен брой избиратели по секции в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., броят на избирателите за всяка от секциите, предмет на жалбата, е както следва: 272500001 - 868, 272500002 - 740, 272500003 - 945, 272500004 - 757, 272500005 - 36, 272500006 - 199, 272500007 - 534, 272500008 - 57, 272500009 - 92, 272500010 - 94, 272500011 - 638, 272500012 - 46, 272500013 - 523.

При постановяване на обжалваното решение общинската избирателна комисия в условията на обвързана компетентност и оперативна самостоятелност е определила броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Смядово при съобразяване с броя на избирателите във всяка избирателна секция на територията на общината.

Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Неделчо Николов Чилингиров в качеството му на упълномощен представител на коалция „БСП лява България" срещу решение № 023-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК в община Смядово, област Шумен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:27 часа

Всички решения