Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2249-МИ/НР/17.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2249-МИ/НР
София, 17.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Красимир Димитров Костов, в качеството му на представляващ местна коалиция „Всички за долината“, общински ръководител на ПП ГЕРБ срещу решение № 24 от 12 септември 2015 г. и решение № 26 от 13 септември 2015 на ОИК в община Дългопол

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Дългопол от Красимир Димитров Костов в качеството му на представляващ местна коалиция „Всички за долината", общински ръководител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 24 от 12 септември 2015 г. и решение № 26 от 13 септември 2015 на ОИК в община Дългопол. Жалбата е заведена в ОИК - Дългопол, под № 3 от 15.09.2015 г.. Жалбата е комплектувана и изпратена по електронната поща от ОИК - Дългопол, като е заведена в ЦИК с вх. № МИ-11-46 от 15.09.2015 г. Приложени са решение от 12.09.2015 г. за учредяване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Дългопол, насрочени за 25 октомври 2015 г., ведно с удостоверения за регистрация на съставните партии в ЦИК, решение № 24 от 12 септември на ОИК - Дългопол, решение № 26 от 13 септември на ОИК - Дългопол, протокол № 08 от заседание на ОИК - Дългопол, от 13 септември 2015 г. решение № 48 от 15 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и за незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, като счита обжалваните решения за грешни, както и че с обжалваните решения не е определен нито броят на членовете във СИК, нито техният състав.

С решение № 24 от 12 септември 2015 ОИК - Дългопол, е определила общ брой места в секционните избирателни комисии, брой членове в СИК в зависимост от броя избиратели, като е посочила общ брой на СИК със 7 членове и общ брой членове в тези СИК, съответно общ брой на СИК със 9 членове и общ брой членове в тези СИК. В същото решение е определен съставът на СИК за съответните политически партии и коалиции чрез възпроизвеждане на разпоредбата на т. 13 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, като решението съдържа два пъти един и същ запис за коалиция „БСП лява България".

С решение № 26 от 13 септември 2015 ОИК - Дългопол, е допуснала поправка на техническа грешка в решение № 24 от 12 септември 2015 г., без да посочва в какво се изразява техническата грешка, но при съпоставянето на двете решения се установява, че е отпаднало като основание позоваването на решение № 005-МИ от 9 септември на ОИК - Варна, а при описанието на състава на СИК съдържа два пъти един и същ запис за партия „ГЕРБ" и един запис за коалиция „БСП лява България".

С решение № 48 от 15 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол, е определен броят на ръководствата в СИК и броя на членовете на СИК по политически партии, което по същество представлява решение за разпределение на местата в СИК.

Съгласно разпоредбата на т. 2 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК след влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум. Общинската избирателна комисия в община Дългопол не е изпълнила това свое задължение нито с решение № 24 от 12 септември 2015 г., нито с решение № 26 от 13 септември 2015 г. Поради гореизложеното обжалваните решения са неправилни и незаконосъобразни поради противоречието им с Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Като не е определила броя на членовете във всяка СИК поотделно съобразно броя на избирателите в съответната секция, ОИК затруднява провеждането на консултациите при кмета на община Дългопол за определянето съставите на СИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решение № 24 от 12 септември 2015 г. и  решение № 26 от 13 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол, подлежат на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 15 септември 2015 г. срещу посочените решения на ОИК - Дългопол, се явява подадена в срок от лице с правен интерес и активна легитимация и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Обжалваното решение е постановено при пряко противоречие с Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Като не е определила броя на членовете във всяка СИК поотделно съобразно броя на избирателите в съответната секция, ОИК затруднява провеждането на консултациите при кмета на община Дългопол за определянето съставите на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 24 от 12 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 26 от 13 септември 2015 г. на ОИК - Дългопол.

ВРЪЩА преписката на ОИК - Дългопол, за броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2015 в 00:02 часа

Всички решения