Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2276-МИ/19.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2276-МИ
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Стоян Василев Николов, представляващ местна коалиция „Коалиция „Роден край“ срещу решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич

 

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Стоян Василев Николов, в качеството му на представляващ местна коалиция „Коалиция „Роден край" срещу решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич за регистрация на местна коалиция „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО" за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г.

Жалбата е заведена в ОИК - Петрич, под № 77 от 17.09.2015 г. Жалбата е постъпила по поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-761 от 18.09.2015 г., ведно с административната преписка за регистрация на местната коалиция „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО".

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно по следните наведени в изложението на жалбата доводи:

ОИК в община Петрич е извършила нарушение на чл. 148, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от Изборния кодекс, като според оспорващия е приела пълномощни в копия, а не в оригинал и съответно не е дала указания за отстраняването на сочената от него нередовност при приемането на документите за регистрация на местната коалиция „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО".

На следващо място жалбоподателят счита, че ОИК в община Петрич е допуснала нарушение на основни принципи в избирателното право регистрация на местна коалиция с наименование „ЗА НАШИЯТ ВЕЛЬО", тъй като Вельо Илиев бил настоящ кмет на гр. Петрич и бъдещ кандидат и така се въвеждали в заблуждение избирателите.

Към административната преписка на ОИК - Петрич не е приложено копие от решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. с отбелязване в него на датата и часа на поставяне на таблото и свалянето му. От интернет страницата на ОИК е видно, че решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. е публикувано на 15.09.2015 г.  в 14,36 часа, поради което жалбата е подадена в законовия тридневен срок по чл. 88, ал. 1 от ИК и подлежи на разглеждане.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решение № 075 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич. На обжалване подлежи отказът за регистрация по аргумент от чл. 148, ал. 8 от ИК. Предвид гореизложеното жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Освен това нито в Изборния кодекс, нито в Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 на ЦИК се съдържат каквито и да било ограничения относно наименованието на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове извън ограничението по т. 2, раздел І от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК. В настоящия случай не е налице нарушение на посочената разпоредба. Относно представените пълномощни в копия, а не в оригинал и съответно липсата на указания за отстраняването на сочената от жалбоподателя нередовност при приемането на документите за регистрация ЦИК приема, че не е налице нарушение на изискванията за регистрация. Пълномощните са заверени и представени от съответното лице представляващо партията за образуване на местна коалиция и нейната регистрация в ОИК - Петрич.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Стоян Василев Николов, представляващ местна коалиция „Коалиция „Роден край" срещу решение № 075-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Петрич, като недопустима поради липса на правен интерес.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 18:09 часа

Всички решения